Nasledovanie Krista

Vďaka ústretovosti SSV sa nám podarilo zaradiť do ponuky nášho portálu knihu Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského, ktorú predstavovať určite nemusíme - po Svätom Písme jedna z najrozšírenejších a najčítanejších kníh ľudí, ktorí sa snažia praktizovať svoju vieru v každodennom živote od augstiánskeho mnícha a jedného z hlavných predstaviteľov Devotio Moderna...TOMÁŠ KEMPENSKÝ

NASLEDOVANIE KRISTA

Spolok svätého Vojtecha Trnava

Povolenie publikovať [jpg]


PREDHOVOR


Nasledovanie Krista od augstiánskeho mnícha Tomáša Kempenského je po Svätom písme najrozšírenejšia kniha svetovej literatúry. Z latinskej pôvodiny ju preložili do mnohých jazykov a dodnes každoročne vychádzajú nové vydania.

Autor napísal knihu pre rehoľníkov, a preto všetko možno doslovne uplatňovať azda len v rehoľnom stave. No väčšina výrokov a pozorovaní je každodennému životu taká blízka, že každý kresťan v nej nájde užitočné ponaučenie a povzbudenie pre život.

Fontenelle označil Nasledovanie za najlepšiu knihu, akú kedy ľudská ruka napísala, Leibnitz ju považoval za jedno z najvynikajúcejších diel a za šťastného každého, ktorý ju
nielen číta, ale podľa nej v živote aj riadi.

Svätý Ignác z Loyoly čítal denne dve kapitoly Nasledovania. Podľa jeho biografa p. Ribacleneiru duch tejto knihy ho prenikol tak hlboko, že jeho život bol odrazom v nej uvedených pravidiel. Svätý Bellarmín sa vyslovil, že od mladosti často čítaval túto knihu a až do jeho vysokého veku bola jeho každodenným čítaním.

Autor čerpá svoje myšlienky z večného prameňa zo Svätého písma, čím zdôrazňuje liturgiu, s ktorou bol každodenne spojený. Tým si možno vysvetliť silu a nadčasovosť tohto diela, ktoré nestratilo svoju aktuálnosť Najmä dnes, keď novodobá zbožnosť má predovšetkým liturgický ráz.

V zhone dnešného sveta mnohí kresťania sa už nevedia osobne zhovárať s Bohom, modliť sa svojím spôsobom.

Nasledovanie Krista na základe biblických textov im môže veľmi pomôcť prísť znovu do rozhovoru s Bohom, naučiť ich modliť sa. Takto uchráni kresťana pred nebezpečenstvom, že prepadne masovosti a bezduchosti doby. Privedie ho znovu k sebe a naučí ho sústrediť
sa na podstatu svojho ľudského bytia.

Tomáš Kempenský ( 1379/ 1380 1471), askét a mystik, napísal viacero náboženských diel. Najznámejšie je Štvoro kníh o nasledovaní Krista. V najnovšom čase historické bádanie vyslovilo pochyby o jeho autorstve Nasledovania. To však nie je podstatné.
Účinok a rozšírenie tohto diela nijako netrpí tým, či ho napísal ten, či onen, či viacej autorov.

Spolok sv. Vojtecha sa rozhodol znovu vydať Nasledovanie Krista, ako ho pripravil Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, so želaním, aby toto dielo pomohlo slovenským kresťanom odpútať sa od každodenného zhonu a znovu nájsť kráľovskú cestu kríža k tomu, ktorý jediný je "cesta, pravda a život".
VydavateľstvoO B S A H


PREDHOVOR

Prvá kniha
UŽITOČNÉ NAPOMENUTIA PRE DUCHOVNÝ ŽIVOT

1. O nasledovaní Krista a o pohŕdaní všetkými márnosťami sveta
2. Pokorne zmýšľaj o sebe
3. O učení pravdy
4. O opatrnosti v konaní
5. O čítaní Svätého Písma
6. O nezriadených žiadostiach
7. Chráň sa márnych nádejí a vypínavosti
8. Chráň sa prílišnej dôvernosti
9. O poslušnosti a poddanosti
10. Chráň sa zbytočných rečí
11. Pokoj srdca a úsilie o nápravu
12. Užitočnosť protivenstva
13. Vzoprime sa pokušeniam
14. Nechaj iných na pokoji
15. Konať všetko z lásky
16. Znášaj nedokonalosti iných ľudí
17. O rehoľnom živote
18. Príklady svätých otcov
19. Ozaj dobrý rehoľník
20. Miluj samotu a mlčanie
21. O skrúšenosti srdca
22. Čo je človek?
23. Myslievajme na smrť
24. O súde a pokutách za hriech
25. Napravme horlivo celý svoj život

Druhá kniha
CESTA K VNÚTORNÉMU ŽIVOTU

1. O vnútornom živote
2. Pokora srdca
3. Ži v pokoji s okolím
4. O čistote a úprimnosti srdca
5. Poznaj sám seba
6. Dorbé svedomie obveseľuje
7. Miluj Ježiša nadovšetko
8. O dôvernom priateľstve s Ježišom
9. O úplnej bezútešnosti
10. Buďme povďační za Božiu milosť
11. Milovať Krista znamená milovať kríž
12. Kráľovská cesta svätého kríža

Tretia kniha
O VNÚTORNEJ ÚTECHE

1. KRISTUS HOVORÍ K DUŠI
2. Boží hlas v srdci
3. Pokorne počúvaj Boží hlas
4. Kráčajme v pravde a pokore
5. Chvála Božej lásky
6. Ako sa osvedčuje pravý milovník
7. Len pokorné srdce dosiahne milosť
8. Pred Bohom zmýšľajme o sebe pokorne
9. Boh je náš posledný cieľ
10. Bohu slúžiť oblažuje
11. Skúmaj a kroť túžby srdca
12. Vytrvalo bojuj proti žiadostivosti
13. Pokora a poslušnosť
14. Tajné Božie súdy
15. Božia vôľa nadovšetko
16. Boh - naša pravá útecha
17. Svoje starosti zver Bohu
18. Ježiš - príklad trpezlivosti
19. Znášať krivdy je lepšie, ako páchať neprávosť
20. Bezmocnosť človeka
21. Boh - nače najvyššie dobro
22. Pamätaj na hojné Božie dobrodenia
23. 3tvoro prameňov pokoja
24. Nestaraj sa všetečne o druhých
25. Tajomstvo pokoja a pokroku v dobrom
26. Pravá sloboda ducha
27. Samoláska - nepriateľ najvyššieho dobra
28. Nenechaj ohováračov hovoriť!
29. V čase súženia
30. Dôveruj Bohu, On ťa obdarí milosťou
31. Zriekni sa všetkých tvorov, aby si mohol nájsť Stvoriteľa
32. Sebazápor a odriekanie
33. Náš konečný úmysel má smerovať k Bohu
34. Boh je všetka moja láska
35. Keď ma prepadnú pokušenia
36. Proti márnym ľudským súdom
37. Sebazápor vedie k ozajstnej slobode
38. Pozdvihni sa ponad veci a dôveruj Bohu
39. Konaj sústredene a pokojne
40. Človek nemá nič dobrého od seba
41. Pohŕdaj každou pozemskou cťou!
42. Nezakladaj svoj pokrok na ľuďoch
43. Hľadaj ozajstnú pravdu
44. Vonkajšie veci si nevčímaj!
45. Never každému, v slove sa človek často mýli
46. Nech ťa neznepokojuje ľudská kritika
47. Znášaj pre večný život všetky ťažkosti
48. O večnom dni a o súženiach tohto života
49. Čaká nás nebo s večnou radosťou
50. Odovzdaj sa celkom do Božích rúk
51. Každý dobrý skutok bude odmenený
52. Božie milosrdenstvo pomája kajúcemu človekovi
53. Božia milosť prichádza len k tým, ktorí sú vnútorne slobodní
54. Prirodzenosť a milosť
55. Víťazná sila Božej milosti
56. Zapri sa a vezmi svoj kríž na seba
57. Len nestrácajme odvahu
58. Načo hĺbaš o Bohu a jeho rozhodnutiach?
59. Boh je jediná moja nádej a dôvera

Štvrtá kniha
O OLTÁRNEJ SVIATOSTI

1. S akou úctivosťou máme Krista prijímať
2. Svätá Eucharistia zjavenie Božej dobroty a lásky
3. Časté sväté prijímanie
4. Milosti svätej Eucharistie
5. Oltárna sviatosť a kňazský stav
6. Pane, nie som hoden
7. Spytovanie svedomia a predsavzatie
8. Obeť Kristova a odovzdanie seba
9. Vo svätej omši obetujme seba i všetko, čo máme, Bohu
10. Nezanedbávaj ľahkomyseľne Sväté prijímanie
11. Ježišova prítomnosť v duši
12. Príprava na svätú obetu
13. Túžba duše po Kristovi
14. Vrúcna túžba
15. Pokora a sebazaprenie vedú k spojeniu s Bohom
16. Potreby svojho srdca predkladáme eucharistickému Spasiteľovi
17. Vrúcna láska a vnútorná túžba prijať Krista
18. Nebuď neveriaci, ale veriaci

DOSLOVCelú knihu si môžete stiahnuť vo formátoch uvedených v prílohe.
PrílohaVeľkosť
Nasledovanie Krista [ODT - Open Document]147.26 KB
Nasledovanie Krista [PDF - Adobe Document]981.06 KB
Nasledovanie Krista [PDB - Palm Doc pre PDA]192.7 KB
Nasledovanie Krista [JAR - pre mobil]172.91 KB
Nasledovanie Krista [EPUB - ePub pre tablety, smartfóny a čítačky]311.74 KB

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu