Cez spoznávanie k hľadaniu riešení...


...alebo oprášme fides quaerens intellectum.

Posledné roky - a súčasné udalosti v Cirkvi na Slovensku nie sú výnimkou - s obavou sledujem polarizáciu v spoločenstve Katolíckej cirkvi smerom k dvom protipólom - extrémnemu liberalizmu a tuhému konzervatizmu, resp. tradicionalizmu.

Postupne a nebadane, v kontexte konkrétnych udalostí však akoby skokom, badať prezentovanie postojov a prúdov, ktoré v deklarovanej snahe upevňovať spoločenstvo Cirkvi a riešiť jej aktuálne problémy prichádzajú s tak extrémnymi návrhmi a riešeniami, že niekedy až atakujú podstatu Katolíckej cirkvi a zjavené - Cirkvou predkladané - pravdy viery.

Či odeté do klamlivého rúcha modernej doby (extrémny liberalizmus) a či v ochrannej zbroji minulej doby (konzervatizmus) tak postupne prestávajú byť okrajovými prejavmi medzi veriacimi a klérom, ale v mysliach i prejavoch jednotlivcov a skupín naberajú na sile.

Ale prečo?! Až tak sa bojíme, či sme maloverní a či niečím nadchnutí, že vanutie Ducha chceme zamieňať za naše ľudské skratky a riešenia?

Nemyslím, že by mi prináležalo púšťať sa do analýzy uvedeného stavu, skôr chcem len vyzvať čitateľa, aby sa nad tým dokázal zamyslieť...

Nakoľko je naša viera autentická, integrálna, postavená na Božom zjavení, ktoré je nám predkladané Magistériom Cirkvi?

Nakoľko vieme skĺbiť poslušnosť viery s kritickým pohľadom a hľadaním v duchu slov Viem, komu som uveril (2Tim 1,12)?

Nakoľko chápeme podstatu Cirkvi (pozri Lumen Gentium) a rozlišujeme, čo je podstatné a čo nie, čo je Božie a čo ľudské?

Nakoľko hľadáme skutočné odpovede v duchu viery - upevňujúc svoju vieru v Pána, vkladajúc aktuálne problémy do modlitby i používajúc rozum v duchu slov sv. Anzelma fides quaerens intellectum (Sv. Anzelm, Proslogion: Viera hľadajúca pochop)?

A vôbec, máme odvahu na skutočné riešenia, pri ktorých nám zaznievajú slová Pána Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma (Mt 16,24)?

Veríme slovám Ecclesia semper reformanda (neustále sa obnovujúca a obnovu potrebujúca Cirkev), ktoré sa v nej dokážu napĺňať vo vanutí Ducha Svätého i napriek ľudským nedokonalostiam a slabostiam?

O čo mi teda ide, ak nechcem analyzovať súčasný stav, prípadne navrhovať riešenia a napriek tomu kladiem vyššie uvedené otázky?

Chcem pozývať seba i iných k neustálemu hľadaniu, skúmaniu a spoznávaniu Svätého Písma a Tradície, histórie i aktuálneho diania a následnému uvažovaniu, meditácii a modlitbe, aby sme boli vnútorne disponovaní pre zodpovedné postoje, autentické riešenia i angažovanosť pre dobro Cirkvi v dnešnom svete.

Tento - pôvodne neplánovný - dlhší úvod osvetľuje, prečo by som rád predložil viaceré články, ktoré nám môžu napomôcť skúmať a spoznávať.

Prvým príspevkom je článok Falošná fasáda integrizmu a Magistérium, ktorý s láskavým povolením pána Jozefa Krajčoviča, prekladateľa a redaktora textu, predkladáme čitateľom nášho portálu.

__________
Foto: Wikipedia

Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu