Kresťanstvo je logické alebo o tom, ako sa Dr. House mýli


Som fanúšikom seriálu Dr. House (ang. House, M.D.), ktorý nám ponúka už nejaký ten čas Slovenská televízia, ako i televízia Nova, a nemohol som nepostrehnúť Houseove výpady na náboženstvo. Dr. House je zobrazený v tomto seriáli ako mimoriadne nadaný lekár s perfektnou pamäťou so super vedomosťami nielen v medicíne, ale aj v biochémii, ba ďalších prírodných vedách, nehovoriac o jeho talentovanom a majstrovskom používaní dedukcie v bežnom živote. I preto ho možno aj kresťania majú radi a skryte ho obdivujú ako ja. Nuž, nemožno prehliadnuť tie časti seriálu, kde sa House nechal počuť, že je neveriaci, lebo viera vraj nedáva logiku. Je iracionálna, nerozumová, ba protirozumová. Boh nemôže existovať a už tobôž mu nemôže záležať na ľudskom živote – je to vidno z prírodných katastrof, ktorých sme v správach denne svedkami. Veriaci bez dôkazu veria v hlúposti a v nezmysly. U rehoľníčok, z ktorých raz jednu liečil, je to vraj dokonca náplň ich práce. House je prosto majster dedukcie, bravúrny logik a tvrdý racionalista.

Ak by sme poňali náboženstvo zoširoka, zrejme by Houseove argumenty boli pre nás zdrvujúce. Ale pozrimeže na náboženstvo kresťanské. To je iná káva a hneď vysvetlím, prečo si to myslím. Podľa môjho názoru je kresťanská viera úplne logická, a tým nemyslím len to, že je vnútorne logicky konzistentná, ale aj navonok. A práve na túto vonkajšiu stránku sa chcem, drahí čitatelia, zamerať.

Rozdelil som svoj názor na akési pätoro logicko-teoretických tvrdení, ktoré majú za cieľ potvrdiť, že naša katolícka viera je logicky v poriadku. Ospravedlňujem sa dopredu za svoj „talent“ nevyjadrovať sa stručne. :-) Prosím zároveň, aby ste, drahí čitatelia, čítali bod po bode a nepreskakovali, lebo inak hrozí, že Vám unikne logika mojej obhajoby kresťanstva.

1. Boh je len jeden.

Naše náboženstvo verí, že Boh je len jeden. Z mytologických kultúrnych končín poznáme rozmanitý pluralizmus božstiev označovaný aj ako polyteizmus, preživší dodnes napríklad v hinduistickom socio-kultúrnom prostredí. Scholastickí myslitelia ako i ďalší filozofi skorších či neskorších období nám podávajú množstvo argumentov, prečo je monoteizmus pravdepodobnejší než polyteizmus. V prospech idey jedného Boha vystupujú názory, že Boh musí byť nanajvýš dokonalý a so svojou dokonalosťou sa nemôže s nikým deliť, inak by už nebol úplne dokonalý. Pojem božstva zahŕňa takú skalopevnú dokonalosť, že pluralita božskej podstaty by mohla ľahko viesť k logických protirečeniam, ako na to prišiel už staroveký Xenofanes, keď hovoril o jednej jedinej príčine všetkého. Čo nám z toho teda vyplýva? Že monoteizmus je logicky prípustnejší než polyteizmus.

A musí vôbec nejaký Boh jestvovať? Tu preberám názor Leibniza a Samuela Clarka z 18. storočia, ktorí neverili v náhodu ako ja – a preto tvrdili, že vesmír musí mať nejaký dôvod, prečo vznikol. Nejaké vysvetlenie. Všetky konštanty v našom vesmíre a prírodné zákony sú tak presne „nastavené“, že veriť, že jestvuje Architekt vesmíru (jeden Architekt vesmíru) je prípustný čin a vôbec si neprotirečí so žiadnou logikou. Takže Dr. House by aj tu musel ustúpiť, hoci je pravda, že i jeho neviera a viera v náhodu proti logike nemá nič.

2. Boh je dokonalá láska.

Fajn – už vieme, že jednobožstvo je logicky konzistentné tvrdenie a House nám ho nemá ako vyvrátiť. Vráťme sa k tomu, že pojem božstva musí z pochopiteľných dôvodov zahŕňať absolútnu dokonalosť. A to sa stane len vtedy, ak bude Boh dobrý. Človek má skúsenosť so zlom dostatočne bohatú, aby si sám uvedomil, že konať zlo je ľahké a prináša nepokoj, rozbroje a utrpenie. Práve dobrota je tou ťažšou cestou, ktorá sleduje pokoj a zmierenie. A dobrota sa dokonalo odzrkadľuje v láske – Boh musí byť láska, láskyplný. Musí milovať. Seba ako i svoje stvorenie – a teda aj nás ľudí. Boh je dokonalá láska, milujúca ľudí.

Tu by House oponoval, že tieto teórie sú síce logické, ale veď jestvovanie zla vo svete, či už morálneho alebo inakšieho, jasne usvedčuje Boha z nedostatočnej pomoci a slabej lásky. Dokonca raz House povedal, že z počtu tragických prírodných pohrôm je zrejmé, ako Bohu záleží na ľudskom živote... Jestvovanie zla má byť argumentom nielen proti Božej láske, ale dokonca proti Jeho existencii vôbec (napr. filozof John Mackie z 20. storočia alebo barón D´Holbach z 18. storočia). To že Boh je láska je hypotetický návrh kresťana, ktorý mu logicky vyplýva z pojmu dokonalého božstva. Hypotéza. Avšak zlo – s tým má každý osobnú skúsenosť; o jestvovaní zla pochybnosti mať nemôžeme. Takže hypotéza oproti faktu.

Keď tu predstavujem svoj názor, nie je mojím cieľom dokázať, že Boh jestvuje a že je dobrý – iba oponujem Houseovej myšlienke, že je naše kresťanstvo proti logike. Je niečo nelogické na tom, keď kresťan verí, že Božie stvorenstvo je ustavičným tvorením – t. j. ustavičným napredovaním od menej dokonalého k dokonalému statusu? Veď i vedátori toľko obhajujú evolučnú teóriu, ktorá s katolíckym poňatím Božieho tvorenia tak nádherne spolupracuje! Fyzické zlo je teda znakom blížiacej sa dokonalosti, hoci je pravda, že Boh mohol stvoriť svet dokonalý už hneď na začiatku. Neurobil tak však, pretože potreboval vštepiť svojmu stvorenstvu časový rozmer – procesuálny vývoj. A načo? Aby sa jeho kľúčové stvorenie – človek – slobodne mohol rozhodovať, či chce ísť s Bohom alebo proti nemu. A takýto pohľad hneď vysvetľuje aj jestvovanie zla morálneho. Ja si myslím, že je to bezpochyby logicky koherentné...

3. Boh sa zjavil vyvolenému ľudu.

Ok, Boh jestvuje, je jeden, je dokonalý, je láskou, milujúcou svoje stvorenie – človeka. Ukázali sme si, drahí čitatelia, že tieto tvrdenia vôbec nešpinia na logike založený rozum. Logika, tá ohromná zbraň Dr. Housea, však privádza pána lekára do úzkych aj ďalej. Prečo? Lebo tvrdím, že ak je Boh láska, dokonalá láska, ktorá bezhranične miluje ľudí, tak sa im takmer naisto aj zjaví – resp. im dá o Sebe vedieť, aby túto Jeho lásku vnímali a správne chápali svoj osud a zmysel svojej existencie. Neviem ako Vám, ale mne to logicky sedí. Je logicky v pohode veriť, že vo svete plnom mytológie a polyteistických kultových náboženstiev si vyvolí Boh aspoň jeden národ a skrze neho predá Svoje posolstvo ľudstvu. V našom svete sa nimi stali Izraeliti resp. Židia.

A prečo máme veriť práve Židom, že im sa zjavil ten pravý a skutočný Boh? To je už vec vnútornej logickej konzistencie, pretože židovská staroveká mentalita mala silne zakorenené očakávanie Mesiáša, ktorý by ich viedol a oslobodil. Táto mentalita sledovala najmä socio-politické scenáre. Myslím, že oprávnenosť vyvolenia židovského národa môžeme pochopiť z kontextu porovnávania s inými národmi. Všetky ostatné mali polyteistickú kultúru. Alebo ateistickú. To, že Židia už v takých dávnych časoch budovali prísny monoteizmus, len svedčí v prospech nášho náboženstva. A teda myslím, že je logické veriť práve Židom. (Dali by sa tu pospomínať aj teologické argumenty, pochádzajúce z vnútornej konzistencie žido-kresťanskej filozofie, ale to by už bolo skôr na knihu, než na blogový článok – prepáčte, ja proste neviem písať stručne.)

4. Kresťanstvo vychádza zo židovstva.

Fajn – už vieme, že Boh je len jeden, že je láska, a že si vyvolil Židov, aby ich prostredníctvom odovzdal ľudstvu svoje posolstvo. Ako sa ukázalo – všetko logicky sedí; House, dúfam, v tichosti mlčí v kúte. Teraz sa dostávame priamo k nášmu kresťanskému náboženstvu. Je jasné, že vyšlo zo židovstva a prebralo celé božské Zjavenie (mám na mysli Bibliu a Tradíciu). Sformovalo sa ako filozoficko-kultový systém, ktorý sa orientuje predovšetkým na Božie milosrdenstvo. Dr. House povedal raz rehoľníčke, že myslel, že ona má veriť v nezmysly v popise práce. Kresťanstvo, to je predovšetkým evanjelium. A evanjelium, to je predovšetkým vykúpenie z hriechov, odpustenie, zmierenie a prinavrátenie večného života v Božej dokonalosti.

Ak sme prijali, že hlavný Boží atribút je láska, a to láska bezhraničná, neuveriteľne radikálna (bod 2), tak nás neprekvapí (myslím v rovine logiky), že Boh prevezme ľudské hriechy na Seba, a tak zmieri všetko so sebou. Obetuje sa. Teológia by tu následne mohla pospomínať kopec argumentov, ako to perfektne v rámci vnútornej konzistencie sedí so židovským očakávaním Mesiáša. Držme sa ale konzistencie vonkajšej. V jej rámci sa Božia obeta a Božie evanjelium o tom, že človeku odpúšťa a chce ho mať pri Sebe, zdá absolútne logicky v poriadku. Samozrejme len v kontexte predchádzajúcich úvah (to píšem pre tých, ktorí v texte skáču a náhodou začali čítať tento štvrtý bod bez prečítania bodov predošlých).

5. Kresťanstvo je hierarchizované a prirodzene konštituované ako organizácia.

Vidíme teda, že kresťanstvo nachádza v logike „ospravedlnenie“ a logika ho dokonca vrúcne podporuje, hoci samozrejme nič nedokazuje. Dr. House si naďalej môže byť ateista, ale dúfam, že už nepovie, že veríme v protilogické nezmysly. :-)

Väčšina ľudí sú jednoduchí, prostí pútnici na tejto Zemi. Potrebujú vedenie. Ako môže teda Boh najlepšie zjavovať Seba a svoje posolstvo čo najširšiemu publiku? No jedine tak, že založí ustanovizeň, ktorá bude stáť pevne na vyvolených vodcoch. Čiže je reč o hierarchii a organizovaní božského kultu. A tak prichádzame na to, že jestvovanie Cirkvi ako takejto ustanovizne nie je ani trochu nelogické, ale skôr naopak – je to priam predvídateľné a pochopiteľné zo strany Boha. (O tom, prečo si myslím, že katolícka Cirkev je tá pravá, bude zase iný blogový článok, lebo už aj tak je tento článok dlhokánsky :-)

Záver

Účelom tohto článku nebolo dokázať, že kresťanstvo sa nemýli, ale že sa mýli Dr. House, ak tvrdí, že je naša viera proti logike. Dúfam, že som svojimi úvahami pomohol apologeticky utvrdiť čo najviac čitateľov vo svojej horlivosti a v našej kresťanskej viere. :-)

PS: Môžete písať reakcie na článok nielen tu ako komentár, ale aj mne priamo na mail (roman.gemela zavináč gmail bodka com).

PrílohaVeľkosť
400px-John_Paul_II_Medal_of_Freedom_2004.jpg34.9 KB
Dr. House.jpg391.86 KB
Menorah7a.png16.39 KB
menu_top.jpg14.03 KB

Informácie o Roman Gemela

Príspevky na blogu