Test: Syndróm schizoidného katolíka


Snáď v celej histórii kresťanstva je táto diagnóza aktuálna. U nás na Slovensku je badateľná práve medzi katolíkmi, presnejšie u väčšiny z nich, ktorí sa k tejto cirkvi hlásia. Budem sa venovať tomu, ako sa ich morálne a celkovo duchovné uvažovanie podobá na skutočnú schizofréniu, minimálne vo viacerých jej prejavoch. Pre istotu by som ešte uviedol, že sa nejedná o schizofréniu charakterizovanú v učebniciach medicíny, ale podobnosť je veľká, posúďte sami.

U skutočných schizofrenikov môže byť problém pripustiť si svoje ochorenie, v prípade duchovnej schizofrénie je to ale inak. Na to, aby človek u seba začal túto chorobu liečiť je potrebné, aby si vôbec priznal, že ňou je postihnutý. V tomto ohľade je to podobné ako s alkoholikmi – základom zmeny je priznanie si, že niečo nie je v poriadku. Tento testík Vám môže poodhaliť či Vy alebo niektorí z Vašich známych netrpia touto rozdvojenosťou duchovnej časti osobnosti.

Čím sa teda taký človek vyznačuje? Podstatou rozpoltenosti je fakt, že okrem iných prejavov, ktoré sú nápadne zhodné so skutočnou schizofréniou, je základom na jednej strane viera v Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa a hlásenie sa ku Katolíckej cirkvi. Na druhej strane môže byť prítomné odmietanie učenia Ježiša Krista a spravidla zároveň odmietanie učenia samotnej cirkvi, ku ktorej sa hlásia. Zvyčajne je prítomná aspoň tichá podpora konania, ktoré Ježiš odsudzoval. Takisto je pre nich typická viera vo veci, ktoré sú v priamom rozpore s vierou v Krista, teda najmä s tým čo konal alebo hovoril. Každému, kto aspoň trochu pozná to, čo učil Ježiš, resp. čo hovorí Biblia je zrejmé, že takáto kombinácia je značne absurdná. Napriek tomu, sa v stave takéhoto duchovného rozpoloženia nachádza väčšina katolíkov. U ľudí, ktorí trpia touto diagnózou dochádza samozrejme, ako pri každej inej chorobe k zníženiu kvality života.

V nasledujúcom odstavci, by som pre porovnanie v skratke uviedol, ako je charakterizovaná skutočná shizofrénia, postihujúca človeka, ktorou sa zaoberá psychiatria, psychológia a iné vedy. Text je zhrnutím podkaptioly “Príznaky schizofrénie” z učebnice pre lekárske fakulty: “Psychiatria”, vydanej v roku 1998, s .168-171.

Schizofrénia sa teda vyznačuje PORUCHAMI VNÍMANIA, ktoré sa vyskytujú často a sú dosť pestré, ďalej výskytom ILÚZIÍ, ktoré neraz prechádzajú do halucinácií a bludov a vytvárajú zložité chorobné komplexy. Zvlášť HALUCINÁCIE vytvárajú celú mozaiku patologických predstáv a vnemov. Medzi ďalšie poruchy patria PORUCHY MYSLENIA, bradypsychizmus – je to napr. spomalenie myslenia, inkoherencia – nespojitosť myšlienok, roztrieštenosť myslenia – nelogická reč, rozumovanie, tangenciálnosť – scestné odpovedanie na otázky, uvoľnenie asociácie – nesúvislosť myšlienok. Samotné BLUDY sú fixované presvedčenia, ktoré pacient udržuje bez ohľadu na racionálny dôkaz ich nesprávnosti. Z globálnych porúch myslenia je časté AUTISTICKO-DEREISTICKÉ MYSLENIE, ktoré je málo späté s realitou, plné fantázie, opierajúce sa neraz aj o zážitky v rozpore s realitou. Obsahom myslenia mnohých pacientov je uvažovanie o všeobecných, náboženských, metafyzických či filozofických otázkach, no bez dostatočnej prípravy riešiť tieto komplikované problémy. Výsledkom sú tvrdenia, ktoré nie sú založené na argumentoch, a preto sa hovorí a pseudofilozofickom myslení. Častá je aj EMOTÍVNA OTUPENOSŤ a deprivácia vyšších citov. Okrem iného sa vyskytujú i PORUCHY SPRÁVANIA, najmä poruchy jednotlivých etáp. V prípravnej etape neraz dominujú pudové prejavy. Často sa výrazne mení aj sexualita, ktorá sa u mužov neraz prejavuje nadmernou onániou, u žien hypersexualitou, inokedy úplným nezáujmom o sex. Poruchy sú aj v ďalších etapách správania, najmä v etape rozhodnutia, môžu byť krajné prejavy vôľovej činnosti. PORUCHY VEDOMIA, najmä globálne poruchy uvedomovania si samého seba a okolia. CHOROBNÝ NARCIZMUS – zameranie sa na seba a svoju osobu a AUTIZMUS ako redukcia pacienta na svoj vnútorný svet. Atď.

Ešte by som pre spresnenie uviedol, že iste žiadny katolík nie je dokonalý, každý je hriešny. Rozdiel však medzi zdravo veriacim katolíkom (označovaným schizoidnými katolíkmi ako fanatik či bigoťák) a samotným schizoidným katolíkom je v tom, že ten prvý keď zhreší, v krátkom čase začne svoj hriech ľutovať, chce ho buď napraviť alebo snažiť sa ho už nevykonať, zatiaľ čo ten druhý si svoj hriech ospravedlňuje, zľahčuje a označuje ako niečo čo je v poriadku, normálne alebo dokonca dobré. Pre schizoidného katolíka je najtypickejšie upravovanie si morálnych zásad i viery podľa svojich potrieb a nálad. Primárnym podnetom pre to je jeho slabosť až zbabelosť postaviť sa proti zlu, neraz založená na jeho komplexoch alebo nekontrolovaná túžba vyhovieť svojim telesným chúťkam ako sú napr. túžba po pohodlí či uspokojení širokej škály pudov.

TEST TEST TEST TEST
Tento test by sa dal istotne urobiť oveľa lepšie, najmä so širším záberom na prešľapy, v ktorých mnohí katolíci nemajú problém zotrvávať, ja však ponúkam len akúsi „základnú“ verziu s desiatimi otázkami. Jeden bod v teste si môžete pripočítať aj keď v časti „a“ otázky nájdete len jednu vec, ktorá Vás charakterizuje (napr. ak v prvej otázke - veríte len v horoskopy a v ostatné vymenované veci nie, aj tak si pripočítajte jeden bod – jeden bod sa má pripočítať i v prípade, že veríte v horoskopy a súčasne si uvedomujete, že je to proti prvému Božiemu prikázaniu):

Otázka 1.)
a.) Veríte v horoskopy alebo sa spoliehate v pomoc liečiteliek pomáhajúcich s pomocou kyvadielok alebo im podobných nástrojov, alebo veríte v povery (napr. v potrebu poklopať na železo či na drevo, pri vyslovení, že sú Vaši blízki zdraví, aby sa im nepohoršilo) a pod.? Respektíve Boh nemá prvé miesto vo Vašom živote, pretože sú pre Vás dôležitejšie veci ako rodina, kariéra, pohodlie, pôžitok a pod.
+1b
b.) Veríte a spoliehate sa len v moc jediného, najvyššieho Boha, ktorého máte na prvom mieste v živote a v ostatné okultné praktiky neveríte alebo ich vnímate ako pôsobenie diabla, ktorý sa takto pokúša ľudí oklamať a vzdialiť od Boha. Snažíte sa takto konať, lebo nechcete prekračovať prvé Božie prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!...“
+0b

Otázka 2.)
a.) Považujete aspoň niektoré vyslovovanie Božieho mena len tak medzi rečou (v podobe „Ježiši Kriste“, „Pane Bože“, „Bože“, „Pre Boha“ atď. za normálne, za niečo čo je v poriadku.
+1b
b.) Vyslovovanie Božieho mena považujete za jav prehlbujúci neúctu voči Bohu. Snažíte sa teda neprekračovať druhé Božie prikázanie: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo!..“
+0b

Otázka 3.)
a.) Nedeľu alebo prikázaný sviatok nepovažujete za dôležité stráviť v starostlivosti o svoju dušu, napr. návštevou Božieho chrámu, čítaním Svätého Písma, prípadne trávením spoločného času so svojou rodinou. Netrápi Vás ako trávia tieto sviatočné dni ostatní a preto Vás nevzrušuje ak si urobíte nákup v nedeľu, aj keď ste si ho mohli urobiť v sobotu alebo v pondelok - podporujete takto nedeľnú prácu zamestnancov obchodov, ktorí mohli tieto dni lepšie stráviť so svojimi rodinami alebo venovaniu sa aj svojim duchovným potrebám. Nevadí Vám, že sa tak o svoje smrteľné brucho spoločnosť stará sedem dní v týždni a svojim nesmrteľným dušiam nie sú ľudia ochotní venovať ani jeden deň za týždeň.
+1b
b.) Doprajete sebe aj iným odpočinok v siedmy deň týždňa a v prikázaný sviatok, pretože to považujete za správne a snažíte sa dodržiavať Božie prikázanie: „Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach!...“
+0b

Otázka 4.)
a.) Nerobí Vám problém vynadať otcovi alebo matke, keď Vás naštve a ani časom sa im neospravedlniť. Alebo na nich niekedy dobre pošomrete a nijako si to nevyčítate, či nie ste im schopní odpustiť určité veci. Prípadne sa o nich nezaujímate, nenájdete si na nich čas a pod.
+1b
b.) Zaujímate sa o svojich rodičov, pomáhate im a vážite si ich. Snažíte sa riadiť tým, čo Boh povedal: Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
+0b

Otázka 5.)
a.) Zabíjanie nenarodených detí alebo antikoncepciu, z ktorej značná časť môže mať abortívne účinky alebo umelé oplodnenie, pri ktorom padne za obeť spravidla niekoľko embryí nepovažujete za nič zlé a právo na rozhodovanie rodičov o živote ich dieťaťa alebo právo na pohodlie považujete za nadradené nad právo človeka na život. Volíte politické strany, ktoré terajší stav, keď je legálne zabiť človeka do určitého štádia, nemajú záujem zmeniť.
Prípadne eutanáziu schvaľujete ako vhodnú formu „pomoci“ trpiacemu človeku.
Alebo hnev až nenávisť voči človeku alebo neodpustenie tolerujete vo svojom živote a nepovažujete to za vážny prehrešok.
+1b
b.) Nenávisť voči blížnemu a neodpustenie sa snažíte zo svojho života čím skôr odstrániť. Potrat a ďalšie horeuvedené konanie považujete za vraždu a prehlbovanie neúcty voči človeku, pretože je Vám jasné, že človek je ľudskou bytosťou od počatia a zaslúži si dôstojné zaobchádzanie od tohto momentu. Ani v prípade utrpenia nepovažujete za správne napomáhať usmrteniu človeka formou eutanázie, pretože sa pozeráte na život ako na celok, ktorý trvá i za horizontom smrti a preto vnímate i zmysel utrpenia. Navyše ste presvedčený, že právo na rozhodovanie o ľudskom živote a smrti má jedine Boh. Snažíte sa dodržiavať Božie prikázanie: „Nezabiješ!“... a na inom mieste: „Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“
+0b

Otázka 6.)
a.) Na predmanželský sex sa pozeráte ako na niečo úplne normálne. Patrí to k životu a nie je na tom nič zlé, snáď si treba dať len pozor, aby sa nezabudlo na použitie správnej ochrany pred otehotnením. Podobne chápete aj „život na divoko“ a manželstvo považujete len za formalitu, akýsi „papier“. Masturbácia (onánia) je takisto normálny spôsob ako spestriť svoj sexuálny život alebo minimálne uvoľniť nahromadené napätie. Nevera je možnosťou ako oživiť svoj sexuálny život a nájsť niekoho, kto Vás uspokojí aj trochu inak. Kupujete si časopisy propagujúce nahotu a podporujete šírenie patologických postojov voči sexualite a prehlbovanie nezodpovedného sexuálneho správania – minimálne finančnou podporou spoločností vydávajúcich takéto časopisy, ale to všetko Vám vôbec nevadí, pre Vás sú dôležitejšie iné veci. Homosexuálne správanie alebo iné úchylky sú podľa Vášho názoru normálny prejav „lásky“ medzi dvomi inak orientovanými ľuďmi.
+1b
b.) Pri vzájomných sympatiách a myšlienkach na spoločné, postupné zbližovanie sa s človekom iného pohlavia, považujete za rozumné svojho partnera v prvom rade dobre spoznať. Až keď usúdite, že je to tá správna osoba, s ktorou by ste sa chcel vážnejšie zblížiť a cítite, že by ste bol ochotný s ňou prežiť zvyšok života a ona to cíti tak isto, potom považujete za správne, v tomto štádiu vývoja vzťahu získať Božie požehnanie pre Váš ďalší spoločný život v manželstve. Až za týmito základnými úkonmi rozumu, citov a viery vidíte správne miesto pre začiatok sexuálneho života s človekom, ktorého skutočne milujete.
Neveru považujete za vážnu zradu partnera a manželstvo za posvätný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý posväcuje sám Boh – je to podľa Vás aj vyjadrením toho, že Boh má v partnerskom vzťahu najdôležitejšie miesto, preto vstúpenie do blízkeho vzťahu s partnerom bez Jeho požehnania, nepovažujete za správne. Homosexualita je podľa Vás poruchou zdravej sexuality a jej schvaľovanie vedie k deformovaniu pohľadu na sexualitu a človeka. Snažíte sa konať v súlade s Božím prikázaním: „Nescudzoložíš!... a na inom mieste: No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“
+0b

Otázka 7.)
a.) Volanie zo zamestnania na účet šéfa či firmy je podľa Vás celkom v poriadku, podobne aj kopírovanie si dokumentov v zamestnaní bez súhlasu Vášho šéfa a branie si nejakého materiálu – nevadí, že ho to niečo stojí, veď je to málo, to nič, že to čo si beriem nie je v podstate moje, veď si to aj tak zaslúžim, mám predsa nízky plat. Nenablokovanie tovaru vo Vašom obchode, ak ste jeho vlastníkom považujete za ok, veď to robia „všetci“. Alebo branie napr. ovocia zo susedovej záhrady nie je nič zlé, „veď ho má aj tak dosť“. Cestovanie autobusom na čierno nie je pre Vás nič vážne, rovnako aj parkovanie bez zaplatenia parkovného.
+1b
b.) Všetky vyššie uvedené veci a im podobné považujete za krádež a snažíte sa im vyhnúť, lebo viete, že je to proti: Nepokradneš!
+0b

Otázka 8.)
a.) Vymýšľanie a rozširovanie chýb o inom človeku a bavenie sa o veciach, ktoré sa rozchyrujú o niekom inom, ktoré sú neoverené alebo nepravdivé nepovažujete za nič vážne. Nevadí, keď je to aj v zamestnaní aj keď sa skreslená informácia donesie až k riaditeľovi, a možno sa takto neobľúbenému kolegovi skomplikuje život. Alebo krivé svedectvo na súde, len aby som pomohol svojmu známemu, vnímate možno aj ako dobrý skutok.
+1b
b.) Každá nepravdivá informácia o blížnom je pre Vás nespravodlivosťou, ktorá ubližuje konkrétnemu človeku a preto sa takýmto rečiam alebo konaniu snažíte vyhýbať. Snažíte sa dodržiavať ôsme Božie prikázanie, ktoré hovorí: „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“
+0b

Otázka 9.)
a.) Rozvod je podľa Vás dobrým riešením, keď sa už s partnerom nedá vydržať v manželstve. Nájdenie si nového partnera, ktorý žije možno aj v manželstve je v poriadku, veď asi v tom manželstve nie je tiež šťastný, keď dáva súhlas s mileneckým pomerom. A rozvedený človek tiež snáď nebude žiť po rozvode sám, len preto, že nemal šťastie na predchádzajúceho druha. Alebo podporujete politikov, ktorí liberalizujú zákony týkajúce sa rodinnej politiky.
+1b
b.) Rozvod považujete za neprípustný, do úvahy pre Vás prichádza len rozluka a to len v najkrajnejších prípadoch ako sú nevera, ťažký alkoholizmus a pod. Nájdenie si iného, nového partnera chápete ako niečo čo spravidla ubližuje najmä deťom, ak sú v rodine. Predovšetkým je to ale zradenie prísľubu daného Bohu, že so svojim manželom/manželkou budete v dobrom i zlom a že mu budete verný/á. Nechcete konať proti Božiemu nariadeniu: Nepožiadaš manželku svojho blížneho!
+0b

Otázka 10.)
a.) Žiadanie rodičov, aby Vám dali väčšiu časť dedičstva a Vašim súrodencom aby dali menej, lebo Vy si to zaslúžite predsa viac, je pre Vás niečo prirodzené. Plne súhlasíte s vyvlastňovaním majetku ľudí za neprimeranú náhradu, keď to bráni budovaniu diaľnice, ktorá by prispela k zvýšeniu pohodlia Vášho života. Podporujete politikov, ktorí nemajú problém žiadať od ľudí peniaze, ktorí si ich vložili na súkromné účty v dôchodcovských správcovských spoločnostiach.
+1b
b.) Spomenuté veci považujete za také, ktoré sú v rozpore s desiatym Božím prikázaním (a preto sa snažíte ich nekonať): „Nepožiadaš majetok svojho blížneho!“
+0b

VYHODNOTENIE TESTU
0 bodov: S vysokou pravdepodobnosťou ste kresťan - katolík, ktorý je vo svojej viere zorientovaný a netrpí duchovnou rozpoltenosťou.
1-10 bodov: S vysokou pravdepodobnosťou ste schizoidný katolík. Váš stav môže byť vážnejší alebo menej vážny, ale nič to nemení na tom, že je to už začatá duchovná porucha.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu