Jáchyme, hoď ho do stroje...

Zámerne som si vypožičal názov známeho českého filmu v deň, v ktorom sa osobitným spôsobom zamýšľame nad úlohou médií a informačných technológií v živote Cirkvi.

To, čo v intenciách Svěrákovho filmu dotváralo úsmevný kolorit príbehu hlavných protagonistov, pomaly a iste zostupuje z filmového plátna do každodennej reality dnešného človeka.

Skúsme sa teda pozrieť, či toto zostupovanie z filmového plátna je len o počítači s chybnou elektrónkou a humornou story, alebo o niečom hlbšom a silnejšom - o niečom, čo nielen zasahuje, ale i pretvára naše životy...

Prví kresťania a médiá (autor článku zošalel...)

Možno sa to zdá, že som trošku mimo;-), ale ak chceme rozprávať o moderných technológiách a masovokomunikačných prostriedkoch nielen z pohľadu použitých technológií, resp. toho, čo práve letí, začíname nachádzať princípy. Princípy, ktoré nie sú len ovocím konkrétneho technologického pokroku, ale patria k základným postojom a výzvam, ktoré nám Boh predkladá.

Základné postoje sú nadčasové a myslím si, že veľmi autenticky vyjadrované tými, ktorí zažili Ježišove masovokomunikačné pôsobenie, prijali dary jeho Ducha a sami sa stali ohlasovateľmi i svedectvom evanjelia. Rád by som preto spomenul niektoré skutočnosti z misijných ciest sv. Pavla, ktoré sa nám môžu stať práve tým nadčasovým stvárnením princípov, či pozvaní, ktoré nám Pán dáva.

Ide mi o spôsob ohlasovania, ktorý Pavol používa... Nemyslím teraz na základ jeho misie, akým úžasným spôsobom vie zúročiť Gamalielovu školu v svedectve o Mesiášovi v komunikácii so Židmi i v ohlasovaní v synagógach; ani mi nejde o jeho každodenný chlebíček v prekročení synagógy, ohlasovaní pohanom a helénskemu svetu i v budovaní prvokresťanských spoločenstiev... Ide mi o veci, ktoré v jeho ohlasovaní boli možno nečakané, ba až prekvapivé.

Podľa židovského talmudu otec ťažko hreší voči svojmu synovi, ak ho do života nepripraví vyučením v konkrétnom remesle. Preto Pavol napriek tomu, že bol vychovaný farizejským spôsobom a poslaný na štúdiá ku Gamalielovi, bol vyučeným výrobcom stanov a týmto remeslom sa i živil počas svojich misijných ciest (hlavne prvej a druhej). Keď však počas 3. misijnej cesty Pavol dlhší čas zostáva v Efeze, vidiac moderné a kozmopolitné mesto, neváha zúročiť svoje znalosti gréckej filozofie a vzdelanie aj z helénskeho prostredia a otvára si filozofickú školu, v rámci ktorej sa dokázal v ohlasovaní evanjelia veľmi priblížiť myšlienkovému svetu vtedajšieho Efezu. Spôsobom pre vtedajších ľudí moderným, vystihujúc ducha doby sa približuje ľuďom, oslovuje ich ich vlastným jazykom a zvestuje Ježiša im pochopiteľným spôsobom.

Vráťme sa spät a viďme Pavla na jeho 2. misijnej ceste, keď Pánom vedený vstupuje na európsky kontinent, aby od Filíp až po Korint ohlasoval slová evanjelia. Na tejto ceste prechádza i cez Atény, ktoré ako hlavné mesto vtedajšej kultúry, filozofie a vedy bolo pre Pavla veľkou výzvou. Pavol s odvahou vystupuje na Areopág, ktorý je miestom intelektuálnej špičky vtedajšej doby. A počína si tam naozaj dobre: dokázal nájsť spôsob, ako ich osloviť (stačilo tak málo a Areopág po prvých slovách posielal s výsmechom rečníka preč), dokázal hovoriť o Ježišovi a dokázal si udržať pozornosť poslucháčov až po zvestovanie kerygmy umučeného a zmŕtvychvstalého Pána. Teda dostal sa až po miesto, v ktorom sa to láme - či uveriť, alebo odmietnuť zmŕtvychvstalého Pána. A aj keď ho aténčania nenechali ďalej hovoriť, započal cestu pre vtedajšiu dobu veľmi moderným svetom, cestu, po ktorej kráčali ďalší, postupne rozsievali semiačka viery a tento vtedy moderný svet pretvárali na svoj životný priestor (napr. sv. Justín, prvokresťanský filozof a mučeník).

Pavlova filozofická škola i vystúpenie v Areopágu sú apoštolským svedectvom a výzvou pre nás, aby sme moderným spôsobom ohlasovali Ježiša modernému svetu a ako moderní ľudia žili svoju vieru a prežívali spoločenstvo viery v modernom svete. (Zámerne nehľadám synonymá pre slová moderný, lebo naplno myslím moderný:-)

Ján Pavol II. a welcome to the real world

Veru tak - práve on... nemyslím tým ten citát z Matrixu, ale jeho postoj a pohľad na reálny svet. Skutočne neprestávam obdivovať Jána Pavla II., že v čase písania encykliky Redemptoris missio (1990) mal tak nadčasový pohľad a hĺbku chápania informačných technológií, ktorých štart v tom období práve nastával.

Ján Pavol II. - nazerajúc na moderný svet - veľmi trefne pomenováva jednotlivé oblasti dnešného života, ktoré nie sú svojou podstatou vzdialené modernosti helénskeho sveta v čase apoštola Pavla a nazýva ich areopágmi moderného sveta. Na prvom mieste medzi týmito modernými areopágmi vidí informačné technológie a médiá, ktoré sú pre nás veľkou výzvou.

Veľkosť tejto výzvy nespočíva len v tom, že sa jedná o niečo nové a diametrálne odlišné od doterajších prostriedkov komunikácie a ohlasovania evanjelia, teda že sa jedná o nový prostriedok. Podstatou je skutočnosť, že v modernom svete informačné technológie veľmi rýchlym tempom prerastajú rámec prostriedku a nástroja a stávajú sa kontextom života - podieľajú sa na formovaní nového typu spoločnosti, v ktorej sa redefinujú vzťahy, priestor a čas (svet sa stáva jednou veľkou dedinou), relativizujú sa hodnoty, nastáva posun v základných postojoch, synkretizuje sa duchovno, vytvárajú sa nové bariéry a objavujú sa nové, doteraz netušené možnosti, ale i riziká dotýkajúce sa základov modernej spoločnosti a civilizácie. Na báze informačných technológií, multiplatformnej a obojsmernej mediálnej komunikácie vznikajú základy informačnej spoločnosti.

Mediálny štvorlístok nám na cestu...

Nechcel by som, aby sa tento článok dostal do roviny analýzy a popisu informačnej spoločnosti. Skôr by som len chcel poukázať na štyri výzvy, ktoré v sebe posolstvo mediálnej nedeľe zahŕňa. Pri pozornom čítaní ich nájdeme aj v liturgických čítaniach, ktoré sme počuli na svätých omšiach.

Ponajprv je to spoločenstvo (všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách). Informačné technológie, multimédiá a internet vytvárajú základ pre virtuálny svet, v ktorom sa v čím ďalej tým väčšej miere odohráva nielen komunikácia medzi ľuďmi, ale vytvárajú sa nové vzťahy, budujú sa spoločenstvá v rôznorodých formách a prejavoch. S postupným presúvaním fungovania človeka do virtuálneho sveta sme postavení pred možnosť, ktorá sa postupne bude stávať nutnosťou - ako budovať svoje spoločenstvo, ako budovať farnosť, ako participovať na živote partikulárnej Cirkvi v modernom svete?

Rozvíjať osobný vzťah voči Bohu (aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista). Svet informačných technológií a médií vytvára možnosti úplne nového nazerania na svet a pohráva si s mnohorakou výzvou redefinovania vzťahu voči Bohu. Či už je to v rámci náboženského sykretizmu možnosť vyberať z religiózneho inventára celého sveta, alebo zmena postoja kresťana, ktorý vzhľadom na obrovské premeny v možnostiach i v spôsoboch života dáva vo svojom srdci Bohu úplne iné miesto a častokrát ho redukuje na informáciu, ktorá patrí k osobnému portfóliu kresťana. Na druhej strane informačné technológie a médiá v sebe skrývajú obrovský potenciál pre prehlbovanie vzťahu voči Bohu prostredníctvom celej škály veľmi hlbokých mediálnych vnemov, obrovskej studnice informácií a svedectiev, o existencii ktorých sa človeku možno ani nesnívalo.

Možnosť ohlasovať evanjelium (oni sú vo svete) je asi tým najsilnejším momentom, ktorý nás mohol osloviť na pôsobení sv. Pavla. Nie inak je tomu i v mediálnom a informačnom areopágu tejto doby. Sú tu nové možnosti a nové spôsoby; širšie obzory a obrovský dosah médií. Na druhej strane je tu človek, ktorý sa postupne uzatvára a je imúnny voči klasickým formám ohlasovania evanjelia, keď to všetko porovnáva s obsahom, ktorý je možno veľmi biedny, avšak má perfektný mediálny šat.

Možno sa nám zdá, že drevo kríža nepatrí do dní moderného kresťana, ale slová z Prvého Petrovho listu (radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach) aj nás volajú, aby sme si uvedomovali náročnosť a kríž mediálneho sveta. Tento kríž spočíva v našom osobnom hodnotovom zápase vo virtuálnom svete, v ktorom je na dennom poriadku relativizácia hodnôt a možnosť stretnúť sa s novými skutočnosťami, ktoré nie je jednoduché morálne kategorizovať. Je to znovu o našej voľbe - ako s nožom môžem ukrojiť krajec chleba, natrieť ho maslom a podať chudobnému, alebo tým istým nožom môžem zabiť človeka. Je to však o našej voľbe, ktorá v zložitých momentoch psychológie mediálneho pôsobenia nemusí byť vôbec jednoduchá a jasná.

Mám, či nemám...

Pokiaľ sme čítali Pavlov príbeh z jeho misijných ciest, mohlo sa nám to zdať zaujímavé a pre náš život asi aj trošku chytľavé. Ak sme si však pri čítaní ďalších riadkov dokázali uvedomovať nielen možnosti, ale aj riziká moderného sveta médií i informačných technológiíí a spojili to s pozvaním žiť naplno svoju vieru v tomto svete, už sa asi stávame rozumnejšími a menej vyskakujeme. Bol by som však rád, aby sme i napriek všetkým rizikám a ťažkostiam boli aj my modernými bláznami pre Krista, aby sme sa nebáli a flintu moderného kresťanského života do žita nehádzali. Veď môžme a máme byť apoštolmi moderných areopágov tejto doby. Nie sme na to sami, Pán je mocný a dary jeho Ducha sú aj nám v tejto veci naporúdzi.

Dovetok...
V túto nedeľu ráno o ôsmej začala vysielať slovenská katolícka televízia TV Lux. Chalani a dievčatá, ktorí sa do tohoto diela pustili, sú nám blízkym a živým svedectvom odvahy žiť Ježiša v tom najmodernejšom areopágu dnešného sveta...

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu