Apologetika - obsah


V tomto obsahu sú jednotlivé body Apologetiky, ktoré budú vypracované na mojom blogu postupne pribúdať.

OBSAH

NÁMIETKY O BOHU TVORCOVI A TVOROCH
1. Existuje len hmota?
2. Je vesmír nekonečný?
3. Samé od seba?
4. Boha nemožno vedecky dokázať?
5. Svet nedokazuje Boha?
6. Príčinnosť vo svete Boha nedokazuje?
7. Obmedzenosť všetkého, Boha nedokazuje?
8. Stupne dokonalosti Boha nedokazujú?
9. Ani zákonitosť a účelnosť vo vesmíre nedokazuje Boha?
10. Účelnosť v neživej prírode nedokazuje Boha?
11. Účelnosť v živej prírode nedokazuje Boha?
12. Účelnosť v rastlinnej ríši nedokazuje Boha?
13. Účelnosť v živočíšnej ríši nedokazuje Boha?
14. Účelnosť u človeka nedokazuje Boha?
15. Zázračný poriadok sveta spôsobila náhoda?
16. Je Boh totožný so svetom?
17. Boha popiera hojná nezmyselnosť v prírode?
18. Presvedčenie ľudstva o Bohu je mylné?
19. Keby bol Boh nebolo by toľko nevery?
20. Ľudské svedomie nedokazuje Boha?
21. Ľudská túžba po šťastí nedokazuje Boha?
22. Môžu vedec, umelec a mysliteľ veriť v Boha?
23. Je Boh nepoznateľný?
24. Je obdiv nutný v procese poznávania Boha?
25. Biblia aj my sa o Bohu vyjadrujeme príliš ľudsky?
26. Bola viera v najsvätejšiu Trojicu prevzatá z iných náboženstiev?
27. Duch svätý nie je osobou a nevychádza aj zo Syna?
28. Je viera v najsvätejšiu Trojicu nezmyselná?
29. Anjeli a zlí duchovia neexistujú?
30. V posadnutosť zlým duchom sa nedá veriť?
31. Biblické stvorenie sveta je nepravdivé?
32. Život vo vesmíre je v rozpore s vierou?
33. Človek je zo zvieraťa?
34. Biblické stvorenie Evy je rozprávka?
35. Všetci nie sme z jedných prarodičov?
36. Dedičný hriech je bájka?
37. Dedičný hriech je nespravodlivosť?
38. Keby bol Boh dobrý, nebolo by zlo?
39. Všetci sme si rovní?
40. Zdrojom duševnej činnosti je mozog?
41. Po smrti nie je nič?
42. Moderné výskumy odporujú viere v nesmrteľnú dušu?
43. Ľudská a zvieracia duša sú si podobné?

NÁMIETKY PROTI NÁBOŽENSTVU
44. Prví ľudia nemali náboženstvo?
45. Náboženstvo je idealistickou sústavou?
46. Náboženstvo je od kňazov a zákonodarcov?
47. Náboženstvo vzniklo z bezmocnosti a strachu?
48. Najstarším náboženstvom je viera v duchov, uctievanie mŕtvych či nebeských telies, mágia či výplody bujnej fantázie, fetišizmus, tabuizmus a totemismus?
49. Sú povery aspoň čiastočne zdôvodnené?
50. Sú všetky náboženstvá rovnako dobré či zlé?
51. Viera v jedného Boha vznikla z viery vo viacerých bohov?
52. Hmotné a kultúrne pomery ovplyvňujú všetko, aj náboženstvá?
53. Kapitalizmus a iné zlá sú živnou pôdou náboženstva?
54. Náboženstvo je zbytočnosť, nemá význam?
55. Kresťanstvo zlyhalo?
56. Náboženstvo je súkromnou vecou?
57. Volebné právo a politická príslušnosť nie je aj náboženskou záležitosťou?
58. Náboženstvo je citová vec?
59. Náboženstvo oslabuje a otravuje?
60. Svätí a zbožní sú protivní a úchylní?
61. Náboženstvo učí fanatizmu?
62. Láska k blížnemu je dostatočným náboženstvom?
63. Veda odporuje viere?
64. Katolicizmus žiada slepú vieru?
65. Katolicizmus ustrnul na dogmách?
66. Katolicizmus robí ústupky vo svojom učení aj praxi?
67. Zásluhy katolicizmu o pokrok sú prehnané?
68. Brzdila viera pokrok?
69. Okrem cirkvi nikto nebrzdil pokrok?
70. Teológia nie je vedou?

NÁMIETKY PROTI ZJAVENIAM
71. Priame poučenie od Boha nie je potrebné?
72. Boh sa nikomu nezjavil?
73. Pochádzajú prvé náboženské poznatky z prazjavenia?
74. Každé zjavenie nie je pravé?
75. Neveríš v zázraky?
76. Zázraky sa dajú prirodzene vysvetliť?
77. Zázrak porušuje prírodné zákony?
78. Neveríš v jasnovidectvo ani v proroctvo?
79. Stigmy majú prirodzený pôvod?
80. Vyvolávanie duchov je náboženstvom?
81. Neveríš v nepochopiteľné tajomstvá?

NÁMIETKY PROTI BIBLII
82. Biblia pochádza len od ľudí?
83. Cirkev Bibliu zatajuje?
84. Cirkev sa stavia nad Bibliu?
85. Bibliu treba chápať doslovne?
86. Biblia nie je pravá a vierohodná?
87. Archeológia nedokazuje vierohodnosť Biblie?
88. Sväté písmo je porušené?
89. Biblia odporuje prírodným vedám a histórii?
90. Číselné údaje v Biblii sú nepravdivé?
91. Židia boli modlári?
92. Najstaršie správy v Biblii sú z cudzích povestí?
93. Kainova vražda je vymyslená?
94. Vymyslená je aj biblická potopa?
95. Ani stavba babylonskej veže nie je historicky dokázaná?
96. Údaje o patriarchoch sú pochybné?
97. Aj obdobie sudcov vyvoláva pochybnosti?
98. Príbeh o Jozefovi egyptskom je rozprávka?
99. Udalosti okolo Mojžiša sú vymyslené?
100. Exodus Židov z Egypta nie je historicky pravdivý?
101. K dobytiu Palestíny za Jozueho možno mať výhrady?
102. Ani doba kráľov a prorokov nie je bez nejasností?
103. Biblické Desatoro nie je pôvodné?
104. Pôvod Starého zákona je neistý?
105. Starý zákon chváli zločiny?
106. Starý zákon nezaväzuje?
107. Pôvod Nového zákona je neistý?
108. Neistý je aj vznik jednotlivých kníh Nového zákona?
109. V prvotnej Cirkvi nebolo jednotné učenie?
110. Počet kníh Nového zákona je dielom ľudí?
111. Evanjeliá nie sú historicky pravdivé?
112. Evanjeliá si odporujú?
113. V Novom zákone sú rozpory?
114. Ústne podanie nie je prameňom viery?

NÁMIETKY PROTI KRISTOVI A SVÄTÝM
115. Kresťanstvo je plné pohanských prvkov?
116. Sú o mestách Nazaret a Betlehem nejasnosti?
117. Sú mágovia s betlehemskou hviezdou vymyslení?
118. Vymyslené sú aj útek sv. Rodiny a smrť neviniatok?
119. Aj ostatné správy o narodení a detstve Pána sú nepravdy?
120. Kristus nežil?
121. Kristus neprevyšuje Budhu, Mohameda a ďalších?
122. Kristus nežil v pohodlí a nádhere?
123. Kristus nebol vykupiteľom?
124. Ježiš nemusel byť Boh aj človek?
125. Kristus nebol Bohom?
126. Neveríš v zázraky Ježiša Krista?
127. Kristus uzdravoval sugesciou?
128. Kristus na kríži nezomrel naozaj?
129. Okolo Kristovho utrpenia sú ešte iné problémy?
130. Kristus nevstal z mŕtvych?
131. Apoštoli odniesli Kristove mŕtve telo?
132. Zmŕtvychvstalého videli apoštoli v halucináciách?
133. Neveríš v nanebovstúpenie Ježiša Krista?
134. Hlavné udalosti Kristovho života sú aj v pohanstve?
135. Úcta Bohorodičky vznikla z pohanskej viery v bohyne?
136. Úcta k Panne Márii sa preháňa?
137. Ani Panna Mária nebola zbavená dedičného hriechu?
138. Mária nezostala Pannou?
139. Ježiš mal bratov?
140. Správal sa Ježiš k Pane Márii nevhodne?
141. V nanebovzatie Panny Márie sa nedá veriť?
142. Je úcta k svätým na úkor našej úcty k Bohu?
143. K výberu svätcov v kalendári sú výhrady?
144. Výhrady existujú aj k blahorečeniam a k svätorečeniam?
145. Životopisy svätých nie sú vierohodné?
146. V úcte k svätým sú pohanské prvky?
147. Je úcta svätých obrazov nadbytočnosť vo viere?
148. Aj úcta pozostatkov svätých je nadbytočnosť vo viere?

NÁMIETKY PROTI SVIATOSTIAM
149. Sviatosti sú len poverčivosťou v kúzla?
150. V kresťanských obradoch je mnoho pohanskej povery?
151. Je krst nemluvniat nerozumný?
152. Nejasný je krst Jána Krstiteľa a osud nepokrstených detí?
153. Pri krste nestačí liať vodu na hlavu?
154. Birmovanie nie je od Krista?
155. Kristus nie je vo svätej hostii?
156. Svätá omša nie je náboženskou obetou?
157. Spoveď zaviedli kňazi?
158. Spoveď je proti rozumu?
159. Proti spovedi je rad námietok?
160. Odpustky sú proti rozumu?
161. Pomazanie chorých nie je od Krista?
162. Kňaz je zbytočný?
163. Cirkev je proti kňazskému sväteniu žien?
164. Cirkev je len za kňazské bezženstvo?
165. Sú hlasy proti celibátu oprávnené?
166. Manželstvo nie je sviatosť?
167. Manželstvo je rozlučiteľné?
168. Zmiešané manželstvo nie je žiadnym zlom?
169. Manželstvo je súkromná vec?

NÁMIETKY PROTI MRAVNOSTI
170. Len viera ospravedlňuje?
171. Mravnosť bez Boha je dostačujúca?
172. Dieťa si má samé vybrať náboženskomravné zameranie?
173. Modlitba nie je nutná, nezmení náš osud, nepomôže?
174. K modlitbe Otčenáša sú výhrady?
175. Námietky sú aj proti modlitbe ruženca?
176. Modlitba ponižuje človeka?
177. Súkromná modlitba nestačí?
178. Úplnú dokonalosť nemožno dosiahnuť?
179. Kresťania slúžia Bohu len za odmenu?
180. Kristus zakazuje každú prísahu?
181. Nádhera chrámov a bohoslužieb je prežitkom?
182. Poplatky za náboženské úkony sú svätokupectvom?
183. Boh nariadil svätiť sobotu?
184. Ísť v nedeľu do kostola už nie je moderné?
185. Zákaz nedeľnej práce obmedzuje ľudskú slobodu?
186. Vládna moc nie je od Boha?
187. Umŕtvovanie je prežitkom?
188. Kresťanstvo je neradostné náboženstvo?
189. Škodlivosť alkoholu, drog a fajčenia sa preháňa?
190. Vražda z milosrdenstva je dovolená?
191. Človek má právo na samovraždu?
192. Trest smrti je neľudský?
193. Mŕtve telo nesmie byť použité na experimenty ani na transplantácie?
194. Cirkev je proti starostlivosti o telo?
195. Cirkev sa nestará o telesnú výchovu, je proti športu?
196. Zákaz potratov je nerozumný?
197. Musí kresťan všetko ticho znášať?
198. Láska k nepriateľom je slabosťou?
199. Zveličuje cirkev škody na cti človeka?
200. Je napomínanie blížneho márnym úsilím?
201. Vojna nie je nikdy prípustná?
202. Sú Kristove slová o vojne dvojzmyselné?
203. Je pokora vlastnosťou slabochov?
204. Aj trpezlivosť je vlastnosťou slabochov?
205. Katolicizmus učí pasivite?
206. Vylučujú sa modlitba a práca navzájom?
207. Je cirkev proti revolúcii?
208. Je vzťah kresťanstva k svetu záporný?
209. Žena je v kresťanstve menejcenná?
210. Je pohlavná zdržanlivosť neprirodzená a škodlivá?
211. Pohlavná zdržanlivosť je na úkor manželstva?
212. Móda nemôže byť nemravná?
213. Umenie nemôže byť nemravné?
214. Treba odstrániť súkromné vlastníctvo?
215. Treba obmedziť súkromné vlastníctvo?
216. Je chudoba ideálom kresťana?
217. Cirkev je proti štrajku a triednemu boju?
218. Cirkev nie je schopná zaviesť sociálnu spravodlivosť?
219. Klamstvo v núdznom prípade je nemorálne?
220. Kresťanstvo vidí v práci trest?

NÁMIETKY PROTI CIRKVI
221. Kristus nechcel zakladať Cirkev?
222. Peter nebol hlavou apoštolov?
223. Peter v Ríme nežil, ani nezomrel?
224. Rímski biskupi nevedeli o svojom prvenstve?
225. Prvenstvo rímskych biskupov nebolo uznávané?
226. Nesúhlasíš s pápežovým oslovením a nádherou?
227. Cirkev neospravedlní svojich zlých členov?
228. Hriešnici nie sú členmi cirkvi?
229. Pápeži dávali zlý príklad?
230. Pápežova neomylnosť je proti rozumu?
231. Viera ako viera?
232. Je snaha o zjednotenie cirkví pochybným úsilím?
233. Katolícka cirkev nie je pravá Kristova cirkev?
234. Katolíctvo a češstvo si odporujú?
235. Nesúhlasíš s názvom cirkvi „rímska“ a s latinčinou v nej?
236. Mimo cirkev nie je spása?
237. Cirkevné prikázania sú nepotrebné?
238. Pápež a biskupi nie sú nástupcami apoštolov?
239. Biskupi nemali pôvodne zvláštnu moc?
240. Majetok cirkvi je v rozpore s duchom náboženstva?
241. Cirkev podporuje otrokárstvo?
242. Cirkev svätí zbrane?
243. Cirkev je neznášanlivá?
244. Autorita Cirkvi zotročuje svedomie?
245. Cirkevná cenzúra kníh je násilie?
246. Cirkev a štát sú vždy proti sebe?
247. Náboženstvo nepatrí do škôl?
248. Katolícke spolky rozbíjajú národ?
249. Rehoľné rády sú prežitkom?
250. Je cirkev v kríze?

NÁMIETKY O POSMRTNOM ŽIVOTE
251. Žiadny súd po smrti neexistuje?
252. Sme Bohom predurčení?
253. Očistec je výmysel stredoveku?
254. Peklo je proti rozumu?
255. Božie milosrdenstvo a spravodlivosť si odporujú?
256. Nebo neexistuje?
257. Nebo je možné na Zemi?
258. Kristus stanovil koniec sveta?
259. Vzkriesenie tiel nie je možné?
260. Kremácia víťazí nad pochovávaním do zeme?

NÁMIETKY Z DEJÍN
261. Dejiny nemožno falšovať?
262. Pôvodné kresťanstvo je totožné so židovstvom?
263. Cirkev bola vždy proti Židom?
264. Filon a Seneca sú predchodcami kresťanstva?
265. Eséni sú predchodcami kresťanov?
266. Zásluhy Konštantína Veľkého sú spochybniteľné?
267. Pápežský štát a politika cirkvi sú zbytočné?
268. Žena pápežkou?
269. Vznik pravoslávia zapríčinili len katolíci?
270. Bol svätý Václav slaboch?
271. Cirkev sa šírila križiackymi vojnami?
272. Inkvizíciou sa udržovala Cirkev pri moci?
273. Cirkev upaľovala čarodejnice?
274. Pápežská dvojica a trojica boli veľkým zlom?
275. Templári a johaniti boli zločinci?
276. Cirkev prenasledovala albigéncov a valdéncov?
277. Kláštory a kňazstvo v Husovej dobe boli prehnité?
278. Ostatní reformátori sa Husovi nevyrovnajú?
279. Hus nebol bludár?
280. Husa umučila cirkev?
281. Hus a husitstvo boli len ziskom pre národ?
282. Husitská revolúcia bola najslávnejšou epochou národa?
283. Žižka si zaslúži len chválu?
284. Zapríčinila cirkev vznik protestantizmu?
285. Katolíci zapríčinili krutosti bartolomejskej noci?
286. Mala francúzska revolúcia len kladné stránky?
287. Cirkev prenasledovala Bruna a Galileiho?
288. Svätý Ján Nepomucký je pochybný svätec?
289. Biela hora bola len zlom pre národ?
290. Cirkev násilne rekatolizovala národ?
291. Českí bratia boli mučeníci?
292. Protijezuitské nálady a postup boli oprávnené?
293. Jezuiti ničili vzácne knihy?
294. Jirásek písal historicky pravdivo?
295. Kolonialisti a misionári išli ruka v ruke?
296. Protikatolícke nálady boli po roku 1918 u nás oprávnené?
297. Slovenský separatizmus nemá náboženské príčiny?
298. Bol prezident Dr. J. Tiso vojnovým zločincom?
299. Pápež a Cirkev boli za fašizmus a nacizmus?
300. Pius XII. Bol ľahostajný k židovskej otázke?

NEW
Kompletná Apologetika K. Bartáka: Obrana katolíka proti námietkam, 1992 v PDF formáte na stiahnutie tu.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu