Mala Panna Mária viac detí?

Mt13,55-56 (Mk6,3)
55Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? 56A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“

Ukážme si v Písme, že sa nejedná o deti Panny Márie.

Ostatná úprava 09.12.2016
.

.
.
1. PRAVDA JE JEŽIŠ, NIE JEHO SUSEDIA...
--------------------------------------------------------
Jn1,45
45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

Písmo tu menuje Pána Ježiša ako Jozefovho syna.
Rovnako vyššie citované verše Matúšovho Evanjelia zaznamenávajú mienku spoluobčanov, že Ježiš je synom im známeho tesára.
Tým sa neodhaľuje, že Jozef splodil Ježiša iba sa vyjadruje dobový názor susedov, ktorí neboli v súlade s Duchom Svätým, práve naopak, odmietali Božstvo Ježiša.

Evanjeliá (Mt1,18 , Lk 1,26-38) však objasňujú, že Ježiš bol počatý Duchom Svätým z Panny Márie podľa mesiášskeho proroctva:
Iz7,14
14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

Susedia nemohli vedieť ako bol Ježiš počatý ani ako sa narodil, to ostalo tajomstvom pre týchto ľudí ale predsa poznali Jozefovu rodinu.

Evanjeliá súčasne s týmto mylným názorom Ježišových spoluobčanov citujú týchto ľudi, keď menujú Jakuba, ktorý má brata Jozefa a vo vzťahu k Ježišovi ich aj ďalších, všetkých rovnako nazývaju Ježišovými bratmi.

Je teda Jakub Ježišov brat aj Máriiným synom?

.
.
.
2. JAKUB PÁNOV BRAT BOL APOŠTOL, SYN ALFEJOV
--------------------------------------------------------
Jakuba spomína aj apoštol Pavol ako Pánovho brata a pridáva, že Jakub Pánov brat bol apoštol:

Gal1,18-19
18Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní. 
19Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. 

Gal2,9
9a keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných.

Apoštol Jakub brat Jozefov bude teda uvedený v zozname apoštolov.

Mt10,2 (Lk6,14 Sk1,13)
2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján,
3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,
4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Všetky tri zoznamy uvádzajú dvoch Jakubov:
Jakuba s Jánom tí sú však Zebedejovi
Jakuba Alfejovho.

S istotou môžeme tvrdiť:
Neexistuje žiadny ďalší apoštol Jakub.
Apoštol Jakub Pánov brat JE buď syn Zebedejov alebo Alfejov.

Keď Pavol písal Galaťanom, že bol s Barnabášom prvý raz od svojho obrátenia v Jeruzaleme (Gal2,9),
kde videl apoštola Jakuba Pánovho brata (Gal1,19),
podľa Skutkov Apoštolov už mohol stretnúť iba Jakuba Alfejovho:

Sk12, 1-2 25
1V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. 2Jánovho brata Jakuba zabil mečom.
...
25Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek.

Tým je dokázané, že:
Apoštol Jakub Pánov brat JE synom Alfeja.

.
.
.
3. JAKUB MÁ MATKU POD KRÍŽOM
--------------------------------------------------------
Jakub s bratom Jozefom sú v Písme spomínaní ako synovia Márie (Mt27,56 Mk15,40), ktorá s mnohými inými ženami stála pri kríži.
Mt27,55-56
55Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu.
56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.

Mnohé prítomné ženy zaznamenáva aj Marek:
Mk 15, 40-41
40Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, 41ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

Z týchto paralelných textov vidno, že mená Jozef a Jozes patria tomu istému mužovi, Jakubovmu bratovi.
Pomenovanie Jakuba ako Mladšieho ich pomáha rozlíšiť, v zhode so zoznamom apoštolov, keďže Jakubovia boli dvaja.

Jasné rozlíšenie Panny Márie od iných žien dokumentuje Ján:
Jn19,25
25Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.

Evanjeliá uvádzajú pri Ježišovom kríži týchto šesť žien menovite a s nimi aj mnohé iné:
1. Ježišova matka,
2. Mária Magdaléna,
3. Mária Kleopasova, sestra Ježišovej matky
Mária Jakubova a Jozefova matka,
zrejme tá istá žena,
. zo zhody krstného mena možno usudzovať,
. že sa myslí sesternica Panny Márie.
4. dalsia je matka Zebedejových synov,
5. napokon Salome
a mnohé, ktoré nie sú uvedené po mene.

Písmo teda priamo odkazuje na oboch Jakubových rodičov.

Môžeme s istotou tvrdiť:
Jakub JE synom Alfeja s Máriou jeho manželkou
a NIE JE synom Panny Márie, matky Ježišovej.
Mária Alfejova je aj matkou Jozefa, Jakubovho brata.

.
.
.
4. NÁMIETKY: MOHOL BYŤ JAKUB SYNOM ALFEJA A MÁRIE, JEŽIŠOVEJ MATKY?
---------------------------------------------------------
Už sme ukázali, že nie. Nemohol.

Narazil som na tento argument a zdôvodnenie bolo takéto:
"Podla zidovskeho zvyku po smrti muza sa mal o jeho manzelku postarat jeho brat. Kedze pises, ze Alfej bol Jozefov blizky pribuzny, zrejme brat, po jozefovej smrti sa stal manzelom Marie. Preto aj Maria mohla byt matkou Jozefa a Jakuba, ktori boli Alfejovi. Vo versi Mat 27,56 sa nespomina Maria, Jezisova matka, ale len 3 zeny: Maria Magdalena; Maria matka Jakuba a Jozefa (a teda Jezisova); matka Zebedeovych.."

Tieto argumenty nie sú správne a neobstoja.
Židia sa v tejto veci neriadili iba zvykom ale Božím zákonom:
Dt25,5-6
5Ak budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi: 6prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenuje po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela.
...

Ako vidno z Jn1,45 ľudia pokladali Ježiša za Jozefovho syna, Jozefova Mária porodila syna a teda dôvod bezdetnosti odpadá. Podmienka na taký manželský zväzok nie je splnená,
navyše si ju mohla nárokovať práve bezdetná manželka zomrelého muža aby mala dieťa - syna a to z viacerých dôvodov. Panna Mária však mala svojho Ježiša. Zaopatrenie matky v starobe vyriešil Pán Ježiš na kríži odovzdaním matky Jánovi a Jána svojej matke Márii.
Čím potvrdil, že Panna Mária nemala žiadneho iného syna, ktorý by sa o ňu mohol postarať, no ani manžela ako sa tu špekulovalo.

Ukázali sme, že:
- Alfej po smrti Jozefa si nemusel nevyhnutne zobrať za manželku Pannu Máriu
- ani si ju nezobral, aj preto Pán Ježiš dal Jána za syna Panne Márii.
- pod krížom stálo šesť žien známich po mene a aj iné nepomenované ale určite nie práve tri ženy.
Tým celá táto špekulácia úplne padá.
.
.
.
5. ČO PÍSMO VRAVÍ O SÚRODENCOCH ZVANÝCH BRATMI A SESTRAMI?
-------------------------------------------------------
Písmo tieto vzťahy dokumentuje takto:

i. Pred Mojžišom v časoch Abrama:
Gen11
26Keď mal Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.
...31A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota

Gen12
5Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota ...

Gen13
8Preto povedal Abram Lotovi: „Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia! 

Gen14
12So sebou vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok - býval totiž v Sodome - a odtiahli.
...14Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je zajatý...
...16Takto priviedol späť všetok majetok i svojho brata Lota...

Písmo rozlišuje názvy syn, vnuk, brat, bratranec a synovec.
Tu vidíme príklad, ked Táreho syna Abrama a vnuka Lota, ktorý je synovi Abramovi synovcom, opakovane nazýva navzájom bratmi. To v čase keď ešte žiadny Boží vyvolený národ neexistoval, takže sa nenazývali bratmi z tohto dôvodu.

Abram a Lot majú rôznych otcov a rôzne matky a predsa sú Písmom nazývaní bratmi.

ii. Za Mojžiša, keď Pán dal Izraelu toto znenie Zákona:
Lev18,10.17
10Neodkryješ nahotu dcéry svojho syna alebo dcéry svojej dcéry, lebo to je tvoje telo.
...
17Neodkryješ nahotu ženy a jej dcéry; nesmieš si vziať dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry, aby si odkryl ich nahotu; sú jej telo a to by bolo krvismilstvo!

V oboch príkladoch ide o vnúčatá jedného prarodiča, o sesternice.
V druhom príklade ich Pán nazýva dcérami ženy (ich babičky).
Keďže pred Pánom sú dcérami jednej ženy, navzájom sú potom sestrami.
Rovnako bratranci sú pred Pánom bratmi.

iii. Po Mojžišovi, vidíme to isté napríklad v tejto rodinnej histórii:
1Krn23,21-22
21Merariho synovia: Moholi a Musi. Moholiho synovia Eleazar a Kis.
22Keď Eleazar zomrel, nemal synov, len dcéry, ktoré si vzali ich bratia, Kisovi synovia.

iv. V čase Pána Ježiša platil Zákon a môžeme očakávať že rodiny ho budú používať.

Spoluobčania v úvodnom citáte (Mt13,55-56) bezpečne vedia,
že Ježiš a Jakub sú synmi z dvoch rôznych manželských párov
to sme si my museli potvrdiť dôkazom,
predsa ich však nazývajú bratmi.

Toto bratstvo však už je nutne iba podľa tu citovaného Zákona bratstvom bratrancov.
Z toho vidno, že spoluobčania vedeli aj to, že Alfej a Jozef sú rodní bratia.

Písmo to síce nehovorí priamo, ale z iných zdrojov aj my dnes vieme, že Jozef bol rodným bratom Alfeja.

Ich synovia boli bratrancami no vtedy sa bežne nazývali bratmi a práve toto vidíme aj v uvedenom citáte v Evanjeliách.

Dokázané je, že:
Zoznam bratov a sestier v Mk6,3 (Mt13,55-56) ukazuje na Ježišových bratrancov a sesternice.

.
.
.
6. SÚHRN DOKÁZANÝCH TVRDENÍ
--------------------------------------------------------

1. Jakub JE synom Alfeja a Márie Alfejovej
ale NIE JE synom Panny Márie.
2. Bratmi Ježišovými sú Jakub, Jozef a ďalší nazvaní podľa Zákona, ktorý nazýva bratmi aj bratrancov.

Z dôkazu vyplýva:
3. Keďže Jozef, Júda a Šimon iba rozširujú zoznam za Jakubom, platí aj o nich , že majú rovnaký vzťah k Ježišovi ako Jakub.
O Jozefovi vieme priamym odkazom, že je synom Márie Alfejovej.

Ani Jozef, Júda a Šimon NIE SÚ synmi Panny Márie.

4. Rovnaká definícia kvality vzťahu k Ježišovi sa v jednom ucelenom výroku vzťahuje aj na sestry, hoci výrok o nich pokračuje ďalšou vetou.
Zmena definície vzťahu k Ježišovi v jednom výroku by sa musela výslovne vyjadriť menovaním nejakej dcéry Márie: Sára, dcéra Márie.
alebo aspoň odkazom na dcéru Márie: A nevolá sa jej matka Mária?
To tu však nie je, takže sa myslí rovnaká definícia ako u bratov.

Ani spomínané sestry NIE SÚ dcérami Panny Márie.

Týmto JE VYVRÁTENÝ NÁZOR,
že Panna Mária porodila okrem Ježiša aj osoby menované v úvodnom citáte Mt13,55-56.

.
.
.
7. SPOMÍNA PÍSMO EŠTE INÉ POTOMSTVO JEŽIŠOVEJ MATKY?
-------------------------------------------------------
Sám Pán Ježiš nám ukázal svojich ďalších bratov a sestry aj svoju matku:
Mt12,48-50
48On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 50Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“


Zjv12,
5I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.

Písmo nám ukazuje ženu, ktorá porodila Syna budúceho vládcu nad všetkými národmi, odkaz je zjavne na Ježiša Krista, teda tu ide o Pannu Máriu.

Tu je spomenuté jej daľšie potomstvo:
Zjv12, 17
17Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva
, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

, ktoré musí čeliť drakovi, Božiemu nepriateľovi.

Zjv19,10
10I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“

Ján sa tu nazýva bratom s ostatnými, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Teda aj on je potomstvom Márie ale z Písma vieme že je narodený z manželstva Zebedeja a jeho manželky a nie z Panny Márie. Ako teda je bratom s Máriiným potomstvom?
Ako ukázal Pán Ježiš vyššie, pre dodržiavanie Božej vôle je nazvaný bratom Ježišovým a týchto bratov bude veľa.

Toto potomstvo sa rodí až do príchodu Pána Ježiša v sláve na konci čias:
Zjv20,4
4Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Písmo teda pozná ženu, matku, ktorá čelí satanovi,
porodila Syna
ale má aj potomstvo, ktoré znáša boj s nepriateľom až do opätovného príchodu Syna ako Víťaza na konci čias.
Táto matka má potomstvo cez všetky veky a časy. Je to potomstvo v spoločnom duchu Ježišovho svedectva, v duchu proroctva. Pavol píše Korinťanom v
1Kor14,1.
1Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali. 

Duch proroctva je darom Cirkvi.
Písmo hovorí, že Panna Mária je matkou Duchom Svätým naplnených veriacich v Ježiša Krista, že ona je matkou Cirkvi!

Všetci, ktorí majú svedectvo Ježišovo teda ducha proroctva, sú tu nazvaní jej potomstvom a navzájom sú nazvaní bratmi.
Jn 1, 12
12Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

Uvedené celkom vylučuje, že toto potomstvo Panna Mária niekedy opäť porodila.

Telesne sa rodí z rôznych manželských párov ale duchovne sa stáva potomstvom ženy, keď sa znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého:
Jn3,5-7
5 Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
7 Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.

Takto sa rodí jej ďalšie potomstvo - znovuzrodením.

Apoštol Pavol tak máza svoje deti korinťanov:
1Kor4,14-15
14Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. 15Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium.

Bohom zamýšľaná, Ním získaná a nám darovaná spása ľudstva
prichádza na svet cez pokornú služobnicu Pána Jeho milovanú Máriu, pôsobením Ducha Svatého.
Najskôr zostúpením Ducha aby ju splodil bez dedičného hriechu,
potom zostúpením Ducha aby v nej splodil svojho Syna bez účasti muža, z hriechom nedotknutej matky,
až po zostúpenie Ducha aby naplnil a oživoval svoju Cirkev,
tých čo sa rodia z Ducha.

Apoštol Pavol karhal Galaťanov:
Gal3, 3-4...
3Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom? 4Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo!

Pavol sa žaluje "kto ma vyslobodí z tohto tela hriechu..." lebo chce žiť jedine sväto Bohu.

Mária sa nepodobá ani Galaťanom ani Pavlovi, ona začala Duchom a neustále je Božia.
Bola počatá Duchom Svätým,
stala sa nevestou Ducha Svätého a jej Ženích je stále živý
aj ona je Jemu stále verná.

Lk1,31-35
.31Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ 34Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ 35Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn

Zmyslom manželstva bolo počať deti, tu sa však práve novomanželka pýta ako je možné, že počne a porodí? Táto otázka má zmysel iba ak je pre ňu spojenie s mužom vylúčené, ak sa práve toto stať nemá. Potom naozaj nerozumie AKO by sa to teda mohlo stať. Ak je počatie s mužom vopred vylúčené, iba vtedy má otázka novomanželky hlboký zmysel.

Duch Svätý je pravým manželom, nie muž ale Duch bude ten kto s tebou splodí život - teda Boh, ktorému si sa zasvätila a preto vieš, že nemôžeš patriť mužovi - to je tá odpoveď.

Ich Syn, Boží Syn a BohoČlovek bol v tele na Zemi a teraz je na tróne v Sláve v nebi ale zoslal nám Ducha Svätého. On stále ostáva s Máriou lebo v nej niet hriechu, ktorým by sa od Neho oddelila.

Mária žiadne iné dieťa neporodila okrem Božieho Syna a Boha Ježiša Krista,
lebo neustále prežíva svoje odovzdanie sa Bohu.

Jej manželstvo s Jozefom je zväzok dvoch svätých duší a s telom nemá vonkoncom nič spoločné.

Z iných zdrojov vieme, že od detstva až do začiatku dospelosti ( od 3 do 15 rokov ) žila v Chráme a zasvätila sa Bohu.

.
.
.
8. ZÁVER
-----------------------------------------------------------
Ako bola nedotknuteľná Archa Zmluvy
tak aj Mária je celá od počiatku navždy vyhradená jedine Bohu.

Počala z Ducha a je Mu verná navždy.
.
.
.
9. JEŽIŠ AKO JEDINÁČIK
------------------------------------------------------------

Zach 12,10 : SKP   Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným.

Jn 1,14 : SKP   A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Jn 1,18 : SKP   Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Informácie o Martin Petrovic

Príspevky na blogu