Proroctvá z Biblie, ktoré sa napĺňajú

prorok
Boh v Biblii dal ústami prorokov ľuďom množstvo predpovedí budúcnosti. Biblické proroctvá možno považovať za dôležitú indíciu poukazujúcu na pravdivosť Biblie ako Božieho slova. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať viacero zhrnutých proroctiev, ktoré sa naplnili alebo napĺňajú a ktorých naplnenie je všeobecne známe. Proroctiev je vo Svätom Písme celkovo samozrejme omnoho viac, avšak pri týchto je ich splnenie zjavné aj bez dohadovania sa o rôznych historických skutočnostiach.
K proroctvám napríklad z knihy Izaiáš možo ešte poznamenať, že pred zhruba polstoročím boli v izraelskom Kumráne nájdené zvitky, ktoré boli datované do obdobia pred Kristom.
Proroctvá týkajúce sa osoby Ježiša Krista sú tu brané ako hodnoverné a splnené, pretože Ježišova existencia, smrť i zmŕtvychvstanie je len ťažko spochybniteľná téza. Viac sa k tejto problematike možno dočítať TU.

Úpadok sekulárnej spoločnosti
Dt 30,19: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine...
Sekulárna spoločnosť odsunula Boha na okraj života a výsledkom je úpadok až rozklad spoločnosti, nielen demografický. Možno pozorovať celkový morálny regres. Sociológovia a nielen oni, ale každý realisticky uvažujúci človek na základe dnešných údajov vie, že západná sekulárna spoločnosť bude pretváraná a nahrádzaná s najväčšou pravdepodobnosťou islamskou populáciou a neskôr možno aj islamskou teokraciou.

Úcta k Bohorodičke
Lk 1,48: ...Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno...
Toto proroctvo jednoduchej "obyčajnej" mladej ženy, Panny Márie, sa dodnes napĺňa v Katolíckej, Pravoslávnej a iných cirkvách.

Cirkev vo svete
Mal 1,11: Nemám vo vás zaľúbenie - hovorí Pán zástupov, a neprijmem obetu z vašich rúk. Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.
Tento text hovorí v podstate o odmietnutí obety z rúk Izraela. Namiesto toho sa tu píše, že v celom svete budú iní prinášať obetu pravému Bohu. Toto proroctvo sa naplnilo v Cirkvi, ktorá rozšírila slávenie omše do celého sveta, od východu až po západ.

Jeden izraelský národ
Ez 37,22: A urobím ich jedným národom v krajine, na vrchoch Izraela; všetci budú mať jedného kráľa za panovníka, už nebudú viac dvoma národmi, ani viac nebudú rozdelení na dve kráľovstvá.
Izrael bol dlhú dobu v starozákonnom období rozdelený na dve časti, na dve oddelené kráľovstvá. Toto proroctvo sa naplnilo v roku 538 pred Kristom a znovu v roku 1948. V oboch týchto obdobiach, keď Izrael bol opäť štátotvorným útvarom, nebol už rozdelený na dve časti.

Zánik kanaánskeho národa
Sof 1,11: Jajkajte, obyvatelia Možiara, veď zahynie celý kanaánsky ľud, vyničia všetkých,...
Poslední Kanaánčania žili v čase, keď Títus dobyl Jeruzalem a podnes je tento národ považovaný za zaniknutý.

Návrat Židov z Etiópie
Sof 3,10: Až spoza riek Etiópie budú moji ctitelia, potomci mojich roztratených, prinášať svoje obety.
Toto proroctvo sa naplnilo v v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, kedy po obnovení izraelského štátu, izraelský premiér Menachim Begin umožnil, aby tisíce etiópskych Židov začali migrovať do Izraela. Mnohí z týchto Židov boli mesiánskymi Židmi, respektíve kresťanmi.

Úpadok kresťanov
2Tim 4,1: Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.
Možno povedať, že toto proroctvo sa napĺňa stále viac najmä v posledných rokoch. Aj kresťania čoraz viac patria k tým, ktorí odmietajú napomenutia a radšej počúvajú tých, ktorí ich vedú po širokej ceste do záhuby.

O prosperite izraelského národa
Dt 28,1-13:...Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania ... Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu, nebo, aby dal na svoj čas dážď tvojej krajine, a požehná všetky práce tvojich rúk. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš. Pán teba ustanoví za hlavu, nie za chvost, a vždy budeš hore a nie dolu...
Za všetko možno spomenúť aspoň Nobelove ceny, ktoré vo väčšine prípadov získali Židia, finančný systém v rukách Židov, oproti zástupcom z iných národov, veľký politický vplyv atď.

O kliatbe izraelského národa
Dt 28, 30-67: Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. Budeš prekliaty v meste, budeš prekliaty na poli. Prekliate budú tvoje humná a tvoje sýpky. Prekliaty bude plod tvojho života a plod tvojej zeme, stáda tvojho dobytka a kŕdle tvojich oviec. Prekliaty budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. Pán zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril. Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil. ... Tvoji synovia a tvoje dcéry sa dostanú ako korisť cudziemu národu; tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žiaľu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. Úrodu tvojej zeme a všetku tvoju námahu zje národ, ktorý nepoznáš, teba však budú stále haniť a potláčať a budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči. ... Vyjdeš navnivoč a budeš za príslovie a na zábavku všetkým národom, ku ktorým ťa zavedie Pán. ... Pán ťa rozoženie medzi všetky národy z jedného konca zeme na druhý koniec a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých nepoznáš a ktorých nepoznali ani tvoji otcovia, drevám a kameňom. Ale ani medzi národmi nebudeš mať pokoja a tvoja noha nebude mať odpočinku, lebo Pán ti dá srdce prestrašené, oko vycivené a dušu utrápenú žiaľom. Tvoj život bude visieť na nitke pred tebou. Nocou i dňom budeš v strachu a nebudeš si istý životom. Ráno budeš vravieť: „Keby už bol večer!“ a večer zasa: „Keby už bolo ráno!“ pre hrôzu svojho srdca, ktorou sa budeš desiť, a pre tie veci, na ktoré budeš hľadieť svojimi očami. ...
Verš súvisisaci s týmto textom možo nájsť aj v novom zákone: Mt 27,23: On(Pilát) vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!“ A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Uvedené verše z knihy Deuteronómium a toto sebaprekliatie a vlastné privolávanie Božieho trestu na seba z Nového zákona sa splnilo počas niekoľkých storočí, keď bol izraelský národ vyhnaný zo svojej krajiny a najmä v období holokaustu.

Návrat do zasľúbenej zeme
Dt30,1: Pán zmení tvoj údel, zľutuje sa nad tebou a zozbiera ťa spomedzi národov, kam ťa rozprášil. A keby si bol zahnaný až na kraj nebies, aj odtiaľ ťa Pán, tvoj Boh, pritiahne späť a dovedie nazad; Pán, tvoj Boh, ťa privedie do krajiny, ktorú prevzali tvoji otcovia do vlastníctva, a ty ju zasa zaujmeš a on ťa požehná a rozmnoží ťa viac ako tvojich otcov.
V polovici 20. storočia bol vytvorený štát Izrael kam sa vrátili a vracajú Židia z celého sveta.

prorok

Zničenie mesta Týr
Ez 26,7-14: Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít. Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta. Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú; kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody. Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril, hovorí Pán, Jahve.
Po čase Týrania postavili nové prístavné mesto na ostrove nachádzajúcom sa neďaleko pevniny a miesta, kde stál starý Týr. Mnoho búrok sa prehnalo nad troskami starého Týru, než sa naplnili slová proroctva: "kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody." O takmer 250 rokov sa tu zastavuje pri svojom ťažení po prednej Ázii Alexander Veľký. Jeho muži sa rozhodli nasypať cestu, ktorá by armáde umožnila dosiahnuť hradieb ostrovného Týru. Použili k tomu trosky starého Týru. Tak sa stavebné kamene a materiál z domov pôvodného Týru, o ktorom proroctvo hovorilo, ocitli vo vodách Stredozemného mora. Na kamenných stĺpoch a kvádroch kedysi mocného Týru dnes rybári sušia svoje siete. Starý Týr nebol už nikdy vystavaný, presne podľa nad ním vyneseného prorokovho rozsudku.

Zničenie mesta Babylon
Iz 13,19-20: A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Neobývaný bude naveky, neosídlený na všetky pokolenia;
Jer 51,37: Nuž Babylon bude hŕbou skál, príbytkom šakalov, hrôzou a posmechom, bez obyvateľov.
V dobe, keď bol Babylon v rozkvete a svoju najväčšiu slávu mal ešte len pred sebou, vyslovil prorok Izaiáš proroctvo o jeho zániku. Slávu zničeného mesta Babylon, o ktorého zničení sa dá dočítať v knihe proroka Daniela, chcel obnoviť Alexander Veľký o dvesto rokov po zničení Babylonu. Čoskoro však zomrel a svoj sen neuskutočnil. V roku 1899 prichádza k ruinám Babylonu nemecký archeológ Robert Koldewey a s pomocou arabských robotníkov vykopával zvyšky Babylonu. Dal odviezť mnohé nálezy a zvyšky stavieb do Nemecka a dnes sú súčasťou múzea v Berlíne. Pozoruhodné na tomto objave tiež je, že tieto objavy prišli v čase najväčšej kritiky Biblie, odklonu od náboženstva a nástupu militantného ateizmu. Plní sa tak aj Ježišova predpoveď, "kamene budú hovoriť...".(Lk 19,40)

Cirkev a Ježiš ako kameň
Dan 2,34-35: Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. Nato sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato a boli ako pleva z letnej holohumnice, uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem.
Výklad tohto proroctva je zaznamenaný o pár veršov ďalej(Dan 2,44-45): V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. - Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo bude za týmto. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý.
Apoštol Pavol vysvetľuje, že: "tou skalou bol Kristus" (1Kor 10,4)
Ježiš hovorí: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.(Mt 16, 18)
Prorok tiež povedal, že to kráľovstvo nevytvoria ľudia svojim úsilím. Stane sa to zásahom Všemohúceho. Starozákonný prorok Izaiáš zaznamenal Božie prehlásenie: "Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Hľa ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše."(Iz 28,16)
Sk 4,8-11: Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: "Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý! On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."

Príchod Ježiša Krista ako Mesiáša
Dávid predpovedá príchod Kráľa, ktorého Boh ustanoví a ktorého kráľovstvo bude večné (Ž 2,6-9; Ž 45,7) a plné pokoja (Ž 72,1-7). Izaiáš prorokuje príchod Božieho služobníka, skrze ktorého bude vyslobodený celý svet (Iz 42,1-9). Jeremiáš hovorí o "výhonku" - Kráľovi, ktorý nastolí právo a spravodlivosť (Jer 23,5).

Ježišovo umučenie
Popis Ježišovho utrpenia popísal už Izaiáš viac než 700 rokov pred Ježišovou smrťou(Iz 53,3-12):
Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.
Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného.
On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.
Všetci sme blúdili ako ovce,
išli sme každý vlastnou cestou;
a Pán na neho uvalil
neprávosť nás všetkých.
Obetoval sa, pretože sám chcel,
a neotvoril ústa;
ako baránka viedli ho na zabitie
a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom,
(a neotvoril ústa).
Z úzkosti a súdu ho vyrvali
a kto pomyslí na jeho pokolenie?
Veď bol vyťatý z krajiny živých,
pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.
So zločincami mu dali hrob,
jednako s boháčom bol v smrti,
lebo nerobil násilie,
ani podvod nemal v ústach.
Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením...
Ak dá svoj život na obetu za hriech,
uvidí dlhoveké potomstvo
a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.
Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.
Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou
ospravedlní mnohých
a on ponesie ich hriechy.
Preto mu dám za údel mnohých
a početných dostane za korisť,
lebo vylial svoju dušu na smrť
a pripočítali ho k hriešnikom.
On však niesol hriechy mnohých
a prihováral sa za zločincov.

Proroctvo o Ježišovi ako prorokovi: predpoveď (Dt 18,15-19); naplnenie (Sk 7,37-38 alebo Sk 3,21-23)
Židia Ježiša budú nenávidieť: predpoveď (Ž 69,5); naplnenie (Jn 15,24-25)
Ježiš zavrhnutý židovskými vodcami: predpoveď (Ž 118,22); naplnenie (Mk 12,10-12)
Pohania a Židia idú proti Ježišovi: predpoveď (Ž 2,1-2); naplnenie (Sk 4,25-27)
Predpoveď Ježišových rúk a nôh na kríži: predpoveď (Ž 22,17); naplnenie (Jn 19,18; 20,25)
Vzkriesenie: predpoveď (Ž 16,10; Oz 6,2); naplnenie (Mt 28,5-6; 1Kor 15,4)

Ježišove slová
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.(Mt 24,35)
V malej, zdalo by sa, že bezvýznamnej rímskej provincii Judei vyslovil tieto slová potulný učiteľ. Kto by ich bral vážne? Máločo je také prchavé ako slovo. Uplynulo cez dve tisíc rokov a Ježišove slová sú stále s nami. Zanikla Rímska ríša, ktorá ukrižovala ich autora, ale nezničila Ježišove slovo. Tieto slová prežili barbarské nájazdy aj negramotnosť celých národov. Prvých tisíc rokov po Kristovi vedelo čítať a písať len pramálo ľudí. A predsa sa Ježišove slová zachovali. Tieto slová prežili vďaka niekoľkým opisovačom, aby boli prvými vytlačenými slovami Guttenbergovho prevratného vynálezu - kníhtlače. Mnohé kráľovstvá povstali a zase upadli do zabudnutia. Podobne aj mnohé ideológie, ktoré chceli Ježišove slová odstrániť povstali a zase zanikla ich moc. Neveriaci a kritici vydali Ježišove slová na posmech, aby sa nakoniec zistilo, že nikto neprišiel s lepším učením a morálkou, než vyslovil Ježiš.

Cirkev, ktorá pretrvá až do konca
Mt 16,18: A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Spomedzi dvanástich apoštolov jeden z nich Ježiša zaprie, druhý ho zradí a vydá na smrť. Ostatní sa rozutekajú. Jeho hnutie sa akoby rúcalo hneď v počiatkoch. Nestalo sa. Cirkev napriek všemožnému prenasledovaniu pretrvala dodnes.

Prenasledovanie kresťanov
Mt 24,9: Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.
Prenasledovanie kresťanov je prítomné od začiatku existencie Cirkvi až podnes. V určitých obdobiach dokonca vygradovalo na nebývalú úroveň.

Izmael, Arabi a islam
Abrahám splodil pred narodením Izáka syna Izmaela so slúžkou egypťankou Hagar. Za Izmaelových potomkov sa považujú ľudia, ktorí sú v podstate napoly Egypťania a napoly Židia. Predpokladá sa, že dnešnými Izmaelovými potomkami sú ľudia, ktorých označujeme ako Arabi. Arabi považujú Abraháma za svojho praotca. Nie je jednoduché presne určiť, ktorí Arabi sú priami Izmaeloví potomkovia, pretože sa zmiešali so semitsky hovoriacimi kmeňmi, ktoré sa v tej dobe už pohybovali na Arabskom polostrove. Stojí za to si však v súvislosti s Arabmi ako hlavnými predstaviteľmi Islamu pripomenúť proroctvo prednesené pri narodení Izmaela týkajúce sa aj jeho potomstva: "bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu a bude bývať nablízku všetkých svojich bratov."

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu