Rodina je miesto, kde sa vždy rodí niečo nové ...

Istý známy mi na návšteve našej rodiny povedal, že rodina je tam, kde sa rodí čosi nové. Kde sa rodia veľké skutky, kde ochota a úcta muža voči žene je naplnená zdravou komunikáciou a prevažuje potreba milovať pred potrebou byť milovaný.
Rodina, je miesto, kde sa vracajú deti z internátu s nádejou, že mama nielen čosi dobré navarí, ale kde sa stretnú aj s láskavým otcom a so svojimi súrodencami. Je to miesto, kde aj starká vie, že je milovaná i keď nedovidí ani na krajec chleba a rozleje podaný pohár vody.
Rodina to je poriadok, spravodlivosť a obeta, kde všetci členovia vnášajú kvalitnejšie vzťahy, kde si vážia jeden druhého a pretekajú sa v láske a v robení dobra, tak ako o tom píše sv. Pavol vo svojich listoch.
Iste, poviete si, to všetko je pravda a tak by to malo byť, ale aká je situácia dnešných rodín na Slovensku?
Rodina v súčasnosti je viac a viac stredobodom pozornosti celej spoločnosti.
Jej kríza sa prejavuje čoraz častejšie v tom, že spirituálny rozmer rodiny sa naplno neprejavuje v jej funkciách a neodzrkadľuje sa v socializácii jednotlivých členov rodiny.
Pozícia otca a matky je defraudovaná na poníženú ekonomickú sebestačnosť, akoby peniaze a pôžitky museli byť aj pre naše kresťanské rodiny tou pravou hodnotou, za ktorou sa treba neustále náhliť.
Negatívne sociálno – patologické prejavy rodiny možno pozorovať najmä u detí navštevujúcich materské a základné školy. Prejavy šikanovania, tuláctva, xenofóbie a rasizmu možno vybadať najmä vo výchovno – vzdelávacom procese. Agresivita, násilie a hostilita, s ktorými sa stretávame, sa neprejavuje len na verejnosti, ale aj v rodinách v našich mestách a obciach. Psychické a fyzické týranie žien /matiek/, ale i detí v rodine je na dennom poriadku tam, kde zavládol alkohol. Vášňami opantaní otcovia nachádzajúci sa v baroch miestnych podnikov čakajúcich na „miliónovú“ výhru z výherného automatu, svedčia proti zdravým hodnotám v rodine.
Tradičné pojmy v rodine: otec – mama - dieťa, sú nahrádzané pejoratívnymi synonymami a rodina je zosmiešňovaná v elektronických a printových médiách. Do nášho podvedomia sa tak dostáva množstvo nesprávnych a klamlivých informácií, ktoré „nahlodávajú“ každý vzťah medzi členmi rodiny ako i rodinu samu.
Rodina ako inštitúcia je dnes zaznávaná a podceňovaná v slovenskej spoločnosti a žiaľ aj v Európskej únii!
V blahej pamäti pápež Ján Pavol II., v apoštolskej exhortácii Familiaris consortio, okrem iného vyzdvihuje ľudskú rodinu a pozýva ju do spoločenstva s Bohom. Pretože Boh je láska!
A v uplynulých dňoch na V. svetovom stretnutí rodín vo Valencii hovorí terajší sv. Otec Benedikt XVI. o odovzdávaní viery ako o „neustálom úkone Božej milosti“.
„Počas rokov tento Boží dar, ktorý rodičia pomohli svojim maličkým spoznať, musí byť pestovaný s múdrosťou a nehou, aby v nich rástla schopnosť rozlišovať. Neustálym svedectvom manželskej lásky rodičov, prežívaným a pretkaným vierou, s citlivou podporou kresťanského spoločenstva sa deťom uľahčí osobný prístup k samému daru viery, aby prostredníctvom neho objavili hlboký zmysel vlastnej existencie a tak sa cítili prijatí“. (www.christ-net.sk)
Usilujme sa teda my všetci, otcovia a mamy o to, aby sme odovzdali našim deťom nepredstieraný dar viery a dbajme o to, aby sa rodinám vrátila úcta, ktorú si zasluhuje.
Navráťme manželskej láske pravú hodnotu a usilujme sa o kvalitnejšie medziosobné vzťahy v rodine, o bezpodmienečné sebaprijatie, pretože len zdravé rodiny môžu pomôcť pri duchovnej obnove nášho Slovenska.

Informácie o František Drozd

Obrázok používateľa František Drozd

Krátke info o sebe (nepovinné)

Usilujem sa hľadať spoločné dobro a rozvíjať ho v prospech celej spoločnosti.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu