8. Čistá a chudobná Mária

Človek nosí v sebe prirodzenú túžbu po slobode. Aj v dnešnom svete sa veľa hovorí o tejto spomínanej ľudskej túžbe. A predsa okolo nás denne vidíme ľudí, ktorí sú často dostatočne hmotne zabezpečení, správajú sa navonok ako slobodní, ale v skutočnosti nie sú slobodní. Táto myšlienka nás vedie k tomu, aby sme podstatne odlíšili slobodu, ktorá sa nám v dnešnom svete často predstavuje tým najklamnejším spôsobom, od slobody, ktorú nám predstavuje Otcova prozreteľná láska. Každý, kto vierou a láskou priľnul ku Kristovi a ukryl svoj život do nepoškvrneného srdca jeho i našej matky Márie, má od dôverujúceho Boha náročné, ale zároveň vznešené poslanie, predstaviť ľuďom dnešných čias pravú slobodu - slobodu božích detí. (por. 1 Jn 3, 1). Hľadiac duchovným zrakom na život Ježiša a Márie, sme postavení pred istý spôsob, ako získať skutočnú slobodu ľudského ducha. Prežívanie ich pozemského života v ideále dokonalej čistoty a poslušnosti ich sŕdc, v dobrovoľne zvolenej chudobe, každého človeka môže privádzať k poznaniu vnútorne šťastného života v Otcovej prítomnosti. No milujúci Boh nechce ponechávať svoje najdrahšie stvorenie iba pri poznaní. Túži ho privádzať ku skúsenosti ním ponúkanej, šťastnej slobody.

Mária je tým najvznešenejším kvetom čistého života. Ona sama nám predstavuje krásu svojho nepoškvrneného srdca, pripomínajúc blahoslavenstvo jej milovaného Syna: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." (Mt 5, 8). Mária, ako matka ľudí, chce poukázať na to, čo človeka robí neslobodným a nešťastným. Hriech spôsobuje tragické otroctvo pre ľudskú dušu. On jej bráni, aby rozkvitla duchom lásky a povzniesla sa k svojmu Otcovi. Hriech zatemňuje myseľ milovaného božieho tvora a znemožňuje prijať žiarivé svetlo Otcovej milosti. Táto vážna príčina neslobody sa prejavuje neposlušnosťou voči Božej vôli, zjavenej predovšetkým v jeho prikázaniach, a matky cirkvi, v ktorej cez jej predstaviteľov účinkuje a pôsobí Duch Svätý. Predstavme si čistú a poslušnú Máriu, uberajúcu sa s malým Spasiteľom v poslušnosti do Jeruzalema, aby uskutočnila Otcovu vôľu, pripomínanú rabínmi židovského náboženstva, o obetovaní prvorodeného syna. Táto udalosť nás musí osloviť svojou duchovnou vznešenosťou. Čistota srdca je vždy závislá od poslušnosti milujúcemu Bohu a matke cirkvi. Pre úprimne veriaceho človeka je istou cestou k prežívaniu slobody vo svojej pravdivosti a kráse.

Rozjímajúc nad tajomstvom Betlehemskej noci, upierame náš duchovný pohľad na svätú rodinu. Keď vidíme ľudí, žijúcich v dnešných časoch v mnohých národoch, oplývajúcich blahobytom a materiálnym zabezpečením, pri predstave veľkých národov, ktoré v mnohých veciach a blahobyte nosí v sebe človek dnešných čias, musí nás osloviť skutočnosť chudoby, ktorú si Božia všemohúcnosť dobrovoľne vyvolila. Chudobný Spasiteľ, chudobná Mária a chudobný Jozef. Oni nie sú len duchovne chudobní, ale aj materiálne chudobní. Vo svojej chudobe nám zjavujú pravé bohatstvo. Nikto na svete nebol taký bohatý na lásku, ako v príbytku pre zvieratá na slame položený Boží Syn, jeho chudobná matka a jeho chudobný pestún. Zjavovať krásu pravého bohatstva prežívaním života v skromnosti a vo vnútornej slobode od pozemských dobier, je poslaním každého, kto sa úprimne rozhodne pre život evanjelia, nasledujúc príklad svätej rodiny. Čistá, poslušná, chudobná a dokonale šťastná Mária by rada svojim deťom pripomenula slová jej milovaného Syna: "Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." (Mt 6, 21). V ľudskom srdci sa veľakrát nachádza mnoho pokladov, ktoré časom práchnivejú a zanikajú. Láskavý Otec, starajúci sa o ľudskú spásu neustále ponúka človeku poklad, ktorý je najvznešenejší a zároveň večný. Tento najcennejší poklad oslobodzuje dušu od všetkého, čo je v živote menej potrebné, niekedy aj neužitočné. Tento poklad vedie človeka k vďačnosti večnému darcovi za všetky hodnoty, ktoré nám dal, ale tiež podnecuje jeho vôľu, aby sa so všetkým vedel veľkodušne deliť. V tom tkvie vznešenosť a tajomstvo evanjeliovej chudoby! V pohľade na chudobu Ježiša, Márie a Jozefa, každý, kto sa dobrovoľne z lásky k Bohu a blížnym rozhodne prežívať svoj život v skromnosti, objaví vo svojom srdci ten najušlachtivejší - večný poklad. Zároveň zažije skúsenosť dokonalej slobody pre Božie kráľovstvo, ktorá pripomína, že i najchudobnejší človek môže byť v skutočnosti najbohatším. "Chudobná Mária, ktorá si vychovávala malého Ježiša, veď aj nás svoje deti, ku skromnosti života. Pomôž nám žiť čistým životom v dokonalej slobode. Vypros nám milosť, aby sme v pohľade na tvoju chudobu spoznali a prijali pravé bohatstvo, ktoré ponúka každému z nás Otec, bohatý na milosrdenstvo".


Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu