Môj ideál, Ježiš, syn Máriin

Vďaka obetavosti prispievateľov sa nám podarilo zaradiť do ponuky nášho portálu knihu Môj ideál, Ježiš, syn Máriin od Dr. E. Neuberta, ktorá je staršieho dáta, avšak stále patrí medzi veľmi obľúbené, vyhľadávané a vysoko cenené diela z oblasti mariánskej špirituality...E. Neubert

Môj ideál, Ježiš, syn Máriin

Z tretieho rozšíreného vydania

francúzskej pôvodiny „Mon idéal Jésus Fils de Marie“

preložil T. J. Zúbek
, františkán

Roku Pána 1943

Nákladom Serafínskeho sveta, v Kremnici


Nihil
obstat:
P, Liborius Mattoška, OFM,
censor Prov. et Dioeces.
Imprimi potest: P. Bruno Böhm, OFM - Minister Provincialis.
  Bratislava, die 2. 2. 1943, Nr. 89/1943


Od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie (8.dec. 1854) štúdium o Panne Márii sa utešene rozmohlo. Bula „Ineffabilis Deus“, ktorou pápež Pius IX. vyhlásil Nepoškvrnené Počatie za článok viery, obsahuje mnoho pre celú mariológiu. V bule sa zreteľne hovorí, že prvé zasľúbenie Vykupiteľa má zmysel mariánsky, tak ako túto radostnú zvesť brala celá kresťanská tradícia.

„Neprateľstvo položím medzi tebou a ženou, a medzi tvojím semenom a jej semenom; ona pošliape tvoju hlavu, a ty budeš číhať po jej päte.“ (1. Kn. Mojž. 3,15). Adam s Evou zhrešili a uvrhli do záhuby seba i celé ľudské pokolenie; Kristus, druhý Adam, s P. Máriou, druhou Evou, nás zmierili s Bohom, vyslobodili zo záhuby, vykúpili. Ona, P. Mária, pošliape hlavu satanovu. Pošliapať hlavu satana, značí premôcť ho. Aby P. Mária mohla premôcť satana, nemohla byť nikdy pod jeho mocou,
nemohla mať nijakého hriechu. Panna Mária je inakšie stvorenie, než ostatní ľudia. Má v plánoch Božích odlišné, výsadné postavenie. Nemala ani najmenšieho hriechu, bola vždy celá krásna nepoškvrnená. Preto spolu s Kristom je sprostredkovateľkou medzi Bohom a nami, je spoločnicou Kristovou vo vykupiteľskom diele. Spoluvykupiteľské pôsobenie Matky Božej je náuka zjavená, z ktorej vyplýva i Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. To podľa teológov je zmysel a význam buly o Nepoškvrnenom Počatí.

O spoluúčinkovaní Panny Márie vo vykúpení vyšlo v poslednom čase mnoho zbožných a učených diel a pojednávajú o ňom encykliky novších pápežov.

Túto krásnu náuku obliekol veľký mariológ Dr. E. N e u b e r t vo svojom diele „Mon idéel Jésus Fils de Marie“ do jednoduchého ľudového rúcha. Knižke sa dostalo všade neobyčajného uznania a bola preložená takmer do všetkých svetových rečí.

Nech i u nás rozhojňuje knižočka opravdivú úctu a pobožnosť
k Sedembolestnej Patrónke našej drahej otčiny!

V Žiline na sviatok Obrátenia sv. Pavla 1943.
Prekladateľ

O B S A H


Úvod prekladateľa

Kniha prvá
IDEÁL

1. Dal som vám príklad
2. Som synom Máriiným, lebo som to chcel
3. Rozjímaj a obdivuj
4. Moja Matka, tvojou Matkou
5. Miluješ Máriu – nie, nemiluješ ju ty, ja ju milujem v tebe

Kniha druhá
POŽIADAVKY IDEÁLU

1. Ako ja, oddaj sa bezvýhradne mojej Matke
2. Ako ja, miluj moju Matku. a) prečo
3. Ako ja, miluj moju Matku. b) ako
3. Ako ja, poslúchaj moju Matku
4. Ako ja, cti moju Matku
5. Ako ja, podobaj sa mojej Matke
6. Ako ja, dôveruj mojej Matke
7. Ako ja, ži v zjednotení s mojou Matkou
9. Poď počúvať svoju Matku

Kniha tretia
PREMENA V JEŽIŠA

1. Môj cieľ: premeniť ťa v Ježiša
2. Nauč sa myslieť myšlienky Ježišove I ) v knihách
3. Nauč sa myslieť myšlienky Ježišove II) v priamom
spojení s ním
4. Veľký nepriateľ Ježišov v tebe
5. Obleč sa v Ježiša Krista
6. Tri prostriedky úspechu
7. Tri základné vlastnosti
8. Tajomstvo úspechu

Kniha štvrtá
MÔJ VOJAK

1. Moje poslanie a tvoje poslanie
2. Svätý oheň
3. Apoštolská modlitba
4. Vykupiteľské utrpenie
5. Kázeň životom
6. Slovo spásy
7. Sila v jednote
8. Kto mňa vysvetľuje
9. Na tvoje slovo rozostriem sieť
Tvoj ideál

DODATOK

Úkon zasvätenia sa Márii
Skrátený úkon zasvätenia
Spoločný úkon zasvätenia
Modlitba na tretiu hodinu
Modlitba k Ježišovi za vyprosenie jeho
synovskej úcty k Panne MáriiCelú knihu si môžete stiahnuť vo formátoch uvedených v prílohe.
PrílohaVeľkosť
Môj ideál, Ježiš, syn Máriin [ODT - Open Document]64.19 KB
Môj ideál, Ježiš, syn Máriin [PDF - Adobe Document]871.57 KB

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu