Čo mám, to ti dám… Pri chrámovej bráne


Sk 3, 1-10: „Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: »Pozri sa na nás!« On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal:
»Striebro a zlato nemám…«“

ani peniaze v hotovosti, lebo používam kreditnú kartu,
„ale čo mám, to ti dám: v mene Ježiša Krista Nazaretského…“
si naštuduj Katechizmus, fundamentálnu, dogmatickú a morálnu teológiu, tomistickú filozofiu, biblickú historicko-kritickú hermeneutiku a exegézu, patristiku a patrológiu, liturgiku, cirkevné dejiny, pastorálnu teológiu, katechetiku, misiológiu, sociálnu náuku cirkvi, Kódex kánonického práva, ekleziológiu a eschatológiu, rétoriku a ekumenizmus.
Až sa to naučíš a urobíš skúšky, dáme ti akademický titul a Diplom!
Potom budeš môcť aj ty ohlasovať evanjelium!
A my budeme môcť hrdo prezentovať charitatívne dielo cirkvi, ktorá aj telesne postihnutým ľuďom dáva rekvalifikáciu a poskytuje pracovné príležitosti!

Záver
Nebeské kráľovstvo síce prišlo s Ježišom:
Mk 1, 22 a 27: „I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. … Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“,
no akosi sme zabudli na Ježišovo upozornenie:
Mt 5, 20: „… Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“
Má to svoje dôsledky: Namiesto toho, aby sa hlásalo evanjelium (Mk 16, 15-18) ako „Nové učenie s mocou!“ sa praktizuje iba jeho komentovanie. A preto „všetok ľud“ už nevidí chodiť chromých uzdravených Božou mocou a nenapĺňa ho úžas nad tým, čo sa stalo (Sk 3, 9-10).
Prípadne aj musí užívať lieky proti depresii a inú zdravotnícku starostlivosť…
Ak v miestnej cirkvi – Kristovom tele – nemá dar uzdravovať, dar prorockého poznania a rozlišovania duchov atď. vôbec nikto, môže to znamenať, že tým chromým mrzákom, ktorému nefungujú údy (o ktorých píše sv. Pavol v 1Kor 12, 4-27), ktorý sedí pri bráne chrámu a čaká na uzdravenie, je sama miestna cirkev,
1Kor 4, 20: „…lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci“.

Čo mám, to ti dám!
Teda - čo mám?
Ak dávam iba vzdelanie, je to ľudská aktivita. Je to dobré, ale je to málo…
Keď evanjelium hlásal apoštol Pavol, postupoval inak:
1Kor 2, 4-5: „Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci“.

Informácie o Gabo Martinický

Obrázok používateľa Gabo Martinický

Krátke info o sebe (nepovinné)

Pokúšam sa odpovedať na výzvu Benedikta XVI. z posolstva na pôstne obdobie 2012:
Treba si pozorne všímať, hľadieť s uvedomením, uvedomovať si realitu, lebo v opravdivo zrelom spoločenstve je dôležité nielen telesné dobro blížneho, ale hlavne dobro duše s ohľadom na jeho spásu. Preto je duchovným milosrdenstvom i upozorňovať blížnych na spôsoby myslenia a konania, ktoré protirečia pravde a nesledujú cestu dobra, konštatuje Benedikt XVI.
Foto: dívam sa na svet cez pootvorené dvere pustovne sv. Mikuláša z Flüe.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu