Správa pamiatok a umeleckých predmetov

Tento príspevok obsahuje základné informácie o správe a identifikácii pamiatok a umeleckých predmetov (ďalej len zjednodušene pod spoločným názvom umelecké diela) z pohľadu majetkovej kriminality.

Umelecké dielo ako predmet krádeže je výsostne špecifické a zaslúži si osobitný prístup, pretože:
a) je jedinečné;
b) má dôležitú výpovednú hodnotu pre miestnu kultúru, náboženské cítenie a spoločnosť;
c) jeho finančná hodnota časom narastá a vzhľadom na predchádzajúce fakty je vo väčšine prípadov nevyčísliteľná.

Blížiaci sa vstup Slovenska do Šengenského systému úplne otvorí hranice v rámci Európskej únie, čím vznikne stav nahrávajúci nelegálnemu obchodovaniu s umeleckými dielami. Tento obchod prebieha na báze existujúcich spoločensko-ekonomických podmienok ako na Slovensku, tak i v rámci EÚ.

Závažnosť kriminality voči predmetom historického dedičstva je nesporná, avšak mnohokrát jej v súčasnej dobe zodpovedné orgány nevenujú adekvátne dostatočnú pozornosť.

Keďže riziko je skutočne vysoké, vyvstáva potreba dôrazne sa venovať prevencii. Čo znamená prevencia? V prípade majiteľa alebo osoby resp. inštitúcie, ktorá má uvedené dielo v správe, je to predovšetkým:
1)podrobný popis diela a jeho fotografia;
2)kvalitná ochrana miesta, kde sa predmety nachádzajú;
3)evidencia a kontrola stavu depozitárov a archívov.

Realizácia bodu 2 - rôzne formy ochrany a zabezpečovacie systémy - predstavujú finančne najnáročnejšiu zložku. V tomto smere môžeme len povzbudiť vlastníkov umeleckých diel, aby v prípade nedostatku finančných možností na zabezpečenie potrebnej techniky využili fondy EÚ v spolupráci s orgánmi miestnej správy.

Realizácia bodu 3 - evidencia a kontrola stavu depozitárov jednotlivých farností, biskupstiev a iných pracovísk Katolíckej cirkvi - je v plnej právomoci Cirkvi. Keďže predstavitelia Cirkvi tradične patrili na Slovensku k intelektuálnym špičkám, veríme, že na tomto poli sa situácia, aj keď nie je v súčasnosti ideálna, bude postupne meniť k lepšiemu.

Zostáva nám najmenej finančne náročná úloha - realizácia bodu 1: vytvorenie identifikačnej karty umeleckého diela. Spôsob jej vyhotovenia je popísaný na príkladoch v prílohe tejto stránky. Vytvoriť identifikačnú kartu by nemal byť problém ani po technickej ani po odbornej stránke.
Popis umeleckého diela - keďže nejde o popis odborný - ale skôr laický, môže vypracovať pre faru šikovný dobrovoľník z radov veriacich. Rovnako fotografiu digitálnym aparátom dnes môže urobiť ktorýkoľvek veriaci a jej uloženie na CD alebo DVD nosič nie je dnes problém. Prirodzene, nie je vylúčené použitie obyčajnej fotografie a uloženie kvalitnej fotografie spolu s negatívom.
Odporúčame vyhotoviť kópie i záložné kópie identifikačných kariet.

PrílohaVeľkosť
ID karta - vzor a príklady475.54 KB

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu