Christ-Net.Sk

Portál Christ-Net.Sk a veci okolo neho.

Slobodný softvér

Abstrakt

Myšlienka slobodného softvéru vyviera z hlboko zakorenenej túžby v človeku po slobode - v konaní, myslení i narábaní s prostriedkami jeho každodennej potreby.

Slobodný softvér (free software) je vecou slobody, nie ceny. To znamená chápanie free v spojení free speech (slobodný prejav) a nie ako free beer (pivo zadarmo).
Slobodný sofvér je softvér publikovaný s takou licenciou, ktorá mi dáva štyri základné slobody pre všetkých používateľov softvéru:
• sloboda používať program na akýkoľvek účel (sloboda 0);
• sloboda študovať, ako program pracuje a možnosť prispôsobiť ho svojim potrebám. Predpokladom k tomu je slobodný prístup k zdrojovému kódu (sloboda 1);
• sloboda redistribuovať kópie na pomoc svojmu okoliu (sloboda 2);
• sloboda rozširovať iným svoje modifikácie programu pre prospech celej komunity (sloboda 3). Predpokladom k tomu je slobodný prístup k zdrojovému kódu.

Uvedené v podstate znamená slobodu akokoľvek so softvérom narábať - použiť na ľubovoľný počet počítačov za ľubovoľným účelom použitia, nakopírovať priateľom, resp. slobodne ho distribuovať, poznať jeho vnútornú štruktúru, môcť ho modifikovať a tieto modifikácie zverejňovať, atď.
Len v jednom som obmedzený - nesmiem mu vziať slobodu. To znamená, že slobodný softvér, resp. to, čo na ňom zmodifikujem nesmiem dať pod licenciu, ktorá by bránila ho ďalej distribuovať a používať podľa vyššie uvedených princípov1.

Slobodný neznamená automaticky zadarmo: v rámci uvedenej slobody sa môžem rozhodnúť, či softvér ponúkam zadarmo, resp. za úplatu. Vo väčšine prípadov je obchodný model slobodného softvéru postavený na pridanej hodnote zo služieb a s ním spojených inštalácií, konfigurácií i outsourcingu. Dôkazom funkčnosti aj tohto obchodného modelu sú také firmy ako IBM, Red Hat, Novell, atď.

Slobodný softvér sa zvykne nazývať - i napriek maličkým nuansám vo významoch - týmito anglickými názvami: Free Software, Software Libre a tiež Open Source, resp. spoločnou skratkou FOSS (Free and Open Source Software). Jednotlivé názvy odzrkadľujú určité rozdiely, ktoré sú definované licenciami, pod ktorými je slobodný softvér vydávaný1.

Sme za rodinu...

Pripájame sa k podpore a ochrane prirodzenej rodiny a detí.

Informácie o referende za rodinu je možné nájsť na stránkach Aliancie za rodinu.

Podvodné poplatky

Upozornenie na podvodné snahy o úhradu poplatkov za webpriestor.

Viacero farností bolo kontaktovaných ľuďmi vydávajúcimi sa za zástupcov kresťanskej organizácie spravujúcej služby webpriestoru OZ Christ-Net.Sk s požiadavkou na zaplatenie neprimeraných poplatkov za webpriestor pod hrozbou znefunkčnenia webových stránok farnosti.

Spoločná troška do mlyna (masmediálneho sveta)

Múry, ktoré nás rozdeľujú, môžu byť prekonané iba vtedy, keď sme pripravení počúvať sa a učiť sa jedni od druhých. Potrebujeme zosúladiť naše rozdiely prostredníctvom takého dialógu, ktorý nám umožní rásť v porozumení a úcte. Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar.

Zásady bezpečnosti pri spravovaní webových stránok

Abstrakt

Ako sme uvádzali na stránke Zabezpečenie počítača, bezpečnosť počítačov a informačných technológií vo všeobecnosti je komplexný a stály proces, ktorý sprevádza využívanie týchto technológií v každodennej praxi.

Nie inak je tomu i v prípade zabezpečenia webových stránok, ktoré sú v súčasnosti neustále pod drobnohľadom automatických skriptov a niekedy i sofistikovanejších, resp. priamo cielených útokov so zámerom kompromitovať (hacknúť) webové stránky.

Primárnym cieľom kompromitácie už nebýva pozmenenie úvodnej, resp. niektorej inej stránky webu (tzv. defacement), ale infiltrácia škodlivého kódu so širokým spektrom zneužitia - od rozposielania spamov, cez pokus o infiltráciu počítačov návštevníkov, ddos útokym, resp. inú integráciu do infraštruktúry botnetov,... až po úplne nové možnosti, akou je napr. pokus o využívanie systémovcýh zdrojov na ťažbu bitcoinov (tzv. bitcoin mining).

Vzhľadom na rastúce riziká spojené s kompromitáciou webových stránok a neustále kvantitatívne i kvalitatívne narastanie snáh o prienik na webové stránky by sme chceli uviesť niekoľko pravidiel a zásad pre bezpečné spravovanie webových stránok.

Kompromitovaná stránka

Kompromitovaná stránka!!!

Príspevky na blogu