Kultúra

Z celého spektra kultúry a umenia.

Marián Kuffa prichádza do kín

Pripravovaný animovaný film Klub dobrých skutkov


Pred pár dňami bola spustená zbierka na pripravovaný animovaný film na motívy príbehov Bruna Ferrera.
Moje predchádzajúce projekty či aktivity ako zdravysex.sk, nebojtesa.tv, či amatérske video "Svätí Cyril a Metod idú na Národný pochod za život" som robil prakticky zadarmo, popri svojej práci, rodine, škole.

Už dávnejšie som sníval o tom, že by som spolu s viacerými známymi a kamarátmi venujúcimi sa 3D grafike rozbehol projekt, ktorý by mal za cieľ produkciu hodnotného 3D animovaného filmu. Viem, že mnoho rodičov i ďalších ľudí sa sťažuje na stav médií a kinematografie. Pravidelne počúvam, že je málo dobrých filmov a rozprávok. Sám som sa pre projekt produkcie animovaného filmu na motívy príbehov Bruna Ferrera rozhodol aj preto, že vidím ako málo je rozprávok aj pre deti a mládež, ktoré by ponúkali mladej generácii pozitívne hodnoty bez prímesy niečoho negatívneho.

Teraz je možnosť premeniť slová a túžby na skutky.

Je možné v praxi ukázať, že ľuďom a zvlášť kresťanom na Slovensku skutočne záleží, aby sa produkovali hodnotné filmy vrátane animovaných filmov.

Na stránke Idiegogo.com je možnosť prispieť na pripravovaný animovaný film s názvom Klub dobrých skutkov.

Alternatíva pre mládež k svetskej popmusic

powered by Fotopedia

Nie som veľký fanúšik popu, dancu, hip-hopu a podobne, ani celkovo hudby, ale deti podrástli a tak som trochu zháňal nejaké ďalšie CD s hudbou, ktorá by mohla byť relatívne zaujímavou alternatívou voči svetskej hudbe. V podstate proti svetskej hudbe by som nemal až také výhrady, keby najmä speváci nespievali o voľných vzťahoch, nepoužívali vulgarizmy a netárali v pesničkách rôzne ďalšie nezmysly. Tiež nie je veľmi dobrým vzorom zvlášť pre dievčatá, keď v klipoch populárnych spevákov pravidelne vystupujú tanečnice, ktoré pripomínajú najmä prostitútky.

Takže pár pop-tipov (po výbere konkrétneho albumu sa dajú pustiť aj krátke ukážky):

Úloha formy evanjelizácie

Dnes je človek pomaly už zvyknutý na " mediálne bombardovanie". Taká reklama, hentaká reklama ... Informácie sa hrnú nástojčivo z každej strany, len čo vyjdeme na ulicu. Každá má nejakú intenzitu, nejaký dosah. Odosielateľom záleží, aby informácia zasiahla čo najviac adresátov. Preto sa snaží použiť čo najpriebojnejšiu, najnápadnejšiu a najpresvedčivejšiu formu správy. Vidíme, že forma oznámenia má veľkú úlohu pri odovzdávaní tohto oznámenia. A čo potom apoštolát, predevanjelizácia a evanjelizácia ?

Kedy,ako a kde s perlami?

V dnešnej dobe často vidieť snahu v dobrej viere o sprítomnenie spirituálnosti, živej viery aj v živote dnešnej spoločnosti. Žiaľ, nájdu sa niekoľkí, ktorým spirituálna téma "nejde do karát". A to aj v kultúre. V nedávnej dobe na RTVS 1 vysielali v správach poľutovaniahodný čin poškodenia drevenných sôch našich vierozvestcov odcudzením ich kovových svätožiar . Nie je celkom jednoznačný úmysel tieto sochy poškodiť, ale predsa ku tomu došlo. Jestvuje teda nejaký spôsob " uchrániť naše perly", a ohlasovať ľuďom Radostnú zvesť aj v modernom umení ?

Využívanie obrázkov, fotografií a iných materiálov z rôznych zdrojov

V kontexte mediálneho sveta a rodiacej sa informačnej spoločnosti sme v súčasnosti svedkami prebiehajúceho zápasu o podobu kultúry, jej rozvoja a kreatívnosti, ktorá častokrát nadväzuje na už vytvorené diela.
Súčasťou tohoto zápasu je i hľadanie adekvátnej formy slobodného, resp. komerčného využivania tzv. intelektuálneho vlastníctva (napr. fotografie, videá, hudba a pod.) na internete.

Príspevky na blogu